کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان

تخلفات ساختمانی

الف- جانمایی بنا برخلاف مشخص شده در پروانه ساختمانی
 1. پیشروی خارج از 60% طول زمین
 2. عدم رعایت سطح اشغال مجاز
 3. احداث بنای جداساز
 4. احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه
 5. عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری
 6. عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو
 7. عدم رعایت درز انقطاع

الف – 1 ( پیشروی خارج از 60% طول زمین )

برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پلاکهای با قواره مشخص به شکل مستطیل – مربع با ذوزنقه که امکان محاسبه 60% طول زمین با محاسبه 60% میانگین مجموع دو طول زمین وجود داشته باشد، چنانچه ساختمان احداث گردد محدوده ای که خارج از مقدار مشخص شده قرار می گیرد، شامل سطح پیشروی مجازی در همکف و همچنین سطح طبقات در محدوده پیشروی شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 2 ( عدم رعایت سطح اشغال مجاز )

برخلاف مدلول پروانه افزایش سطح اشغال مجاز در همکف تخلف ساختمانی محسوب می گردد. افزایش سطح اشغال مجاز محدود به بازده پروانه و در حد 60% طول زمین خواهد بود.

الف -3 ( احداث بنای جداساز )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان بهصورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده ه صورت تجاری و یا بارانداز و پارکینگ را نداشته و تصرفهای دیگری نظیری مسکونی ، بهداشتی و ... داشته باشد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 4 ( احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه )

آن قسمت از سطح زیربنا که برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین دش در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان بصورت متصل یا منفصل در حیاط یا محوطه احداث می گردد و قابلیت استفاده فقط بصورت پارکینگ و بارانداز را داراست. این نوع بنا عموماً مسقف و حداقل از یک طرف فاقد دیوار است. تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 5 ( عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری )

برخلاف مدلول پروانه و جانمایی تعیین شده در پروانه ساختمانی در صورت عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسری ، سطح حیاط خلوت به عرض 2 متر و در حیاط خلوت سرتاسری ضربدر تعداد طبقات ، سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 6 ( عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو )

برخلاف مدلول پروانه عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو ( 12 مترمربع و با حداقل بعد 3 متر برای نورگیری اتاقهای اصلی و 6 مترمربع با حداقل بعد 2 متر جهت نورگیری آشپزخانه و سرویس ) به ترتیب به میزان 12مترمربع و 6 مترمربع ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

الف – 7 ( عدم رعایت درز انقطاع )

برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و نقش های فنی ساختمانی به واسطه عدم رعایت درز انقطاع از روی زمین بکسر سطح درز انقطاع برابر نقش های ساختمانی ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – افزایش زیربنا

 1. احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
 2. احداث بیش از یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
 3. احداث کنسول غیر مجاز به شارع
 4. احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه
 5. افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزایش طبقه
 6. افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز

ب- 1 ( احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه )

احداث بنا برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و تعداد طبقات مشخص شده در آن در صورت افزایش یک طبقه کل سطح زیربنا به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 2 ( احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه )

مانند بند فوق در صورت احداث بنای بیش از یک طبقه مازاد ، سطح زیربنای طبقات افزوده شد بر یک طبقه مازاد به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.

ب – 3 ( احداث کنسول غیرمجاز به شارع )

احداث کنسول در خیابانهای کمتر از 12 متر و بیشتر از 18 متر ممنوع بوده و سطح پیش آمده به سمت شارع در کلیه طبقات تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 4 ( احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه )

آن قسمت از سطح کنسول در طبقات در خیابانهای 12 تا 18 متر که خارج از سطح مدلول پروانه احداث شده باشد تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ب – 5 ( افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزایش طبقه )

افزایش سطح زیربنا در طبقات برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و در بازه تراکم مجاز پروانه صادره تا حد 60% طول زمین تخلف ساختمانی است .

ب – 6 ( افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز )

هرگونه افزایش سطح بالکن تجاری بیش از سطح مندرج در پروانه ساختمانی محسوب می گردد.

ج – تبدیل

 1. تبدیل پارکینگ به مغازه
 2. تبدیل پیلوت به مسکونی
 3. تبدیل زیر شیروانی به طبقه
 4. تبدیل بام زیرشیروانی به تراس
 5. تبدیل واحد مسکونی به تجاری
 6. تبدیل محوطه به محوطه تجاری
 7. تبدیل محوطه به مغازه جداساز

ج – 1 )( تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پارکینگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 2 )( تبدیل پیلوت به مسکونی )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل سطح پیلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 3 )( تبدیل زیرشیروانی به طبقه )

برخلاف مدلول پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زیرشیروانی برابر ضوابط ، سطحی که به زیرشیروانی افزوده می شود و آن را از حالت زیر شیروانی به یک طبقه مشابه پایین تر می سازد ، تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 4 )(تبدیل بام شیروانی به تراس )

چنانچه بام شیروانی که در نقش های اجرایی مشخص شده ، در زمان احداث تبدیل به سقف تراسی گردد، کل سطح تراسی ایجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 5 ( تبدیل واحد مسکونی به تجاری )

برخلاف مدلول پروانه تبدیل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 6 )( تبدیل محوطه به محوطه تجاری )

چنانچه محوطه بناها و فضای باز تبدیل به محوطه تجاری شود ، سطح تبدیل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج – 7 )( تبدیل محوطه به مغازه جداساز )

چنانچه در محوطه یک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

د – افزایش یا کاهش ارتفاع

 1. افزایش ارتفاع مغازه و بالکن مغازه
 2. افزایش ارتفاع پیلوت
 3. عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع

د – 1 )( افزایش تبدیل پارکینگ به مغازه )

برخلاف مدلول پروانه افزایش ارتفاع مغازه و ارتفاع بالکن مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد. ارتفاع مغازه برابر ضوابط حداکثر 40/5 متر و حداقل 40/3 متر می باشد.

د - 2 )( افزایش ارتفاع پیلوت )

برخلاف مدلول پروانه افزایش ارتفاع پیلوت از 40/2 متر به بالاتر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

د – 3 )( عدم رعایت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع )

احداث کنسول به سمت شارع در حد ارتفاع کمتر از 30/3 متر از سطح معبر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – طرح تفصیلی

 1. احداث بنای بدون مجوز
 2. احداث بنای بدون مجوز بر خلاف کاربری طرح تفصیلی
 3. عدم رعایت عقب نشینی از معبر
 4. عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مدلول پروانه

ه – 1 ( احداث بنای بدون مجوز )

احداث بنای بدون مجوز ( پروانه ساختمانی ) تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 2 ( احداث بنای بدون مجوز برخلاف کاربری طرح تفصیلی )

احداث بنای بدون مجوز دارای کاربری برخلاف کاربری طرح تفصیلی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 3 ( عدم رعایت عقب نشینی از معبر )

احداث بنا برخلاف عقب نشینی اعلام شده و یا بدون مجوز در مسیر خیابان تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ه – 4 ( عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مدلول پروانه )

برخلاف مدلول پروانه عدم رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز ساختمان مشخص شده در ضوابط طرح تفصیلی رشت تخلف ساختمانی است و ساختمان مشمول کسری پارکینگ می گردد.

و – تبدیل و افزایش

 1. تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه
 2. تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی
 3. تبدیل قسمتی از راه پله به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی

و – 1 (تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه )

تبدیل پیلوت برخلاف مدلول پروانه به مغازه و یا افزایش تعداد مغازه برخلاف مدلول پروانه ساختمانی است.

و – 2 (تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی )

چنانچه در نقش های ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تراس در نظر گرفته شده باشد تبدیل بالکن به مسکونی و افزایش آن به سطح مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می شود.

و – 3 ( تبدیل قسمتی از راه پله که در نقش های ساختمانی ارائهشده و افزودن آن سطح به زیربنای مسکونی ، کل سطح راه سطح تخلف مجازی ساختمانی خواهد بود.

معرفی تخلفات برخلاف مدلول پروانه

شماره

معرفی تخلف

فرمول محاسبه

نوع تقاضا از کمیسیون ماده 100

الف - 1

پیشروی خارج از 60% طول زمین

مساحت خارج از طول 60% * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

الف – 2

عدم رعایت سطح اشغال مجاز

مساحت عدم رعایت سطح اشغال مجاز * ارزش معاملاتی هر متر مربع

تبصره 2

الف – 3

احداث بنای جداساز

مساحت بنای جداساز * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

الف – 4

احداث بارانداز و پارکینگ در محوطه

مساحت بارانداز و پارکینگ در محوطه * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

الف – 5

عدم رعایت فاصله 2 متر در حیاط خلوت سرتاسری

مساحت بنای اضافی احداثی در حد فاصل 2 متر حیاط خلوت سرتاسری* ارزش معاملاتی هر مترمربع + مساحت فضای خالی باقیمانده حیاط خلوت * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

الف – 6

عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

مساحت بنای اضافی احداثی در پاسیویی که ابعاد آن رعایت نشده * ارزش معاملاتی هر مترمربع +مساحت فضای باثیمانده پاسیو * تعدا طبقات * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

الف – 7

عدم رعایت درز انقطاع

مساحت بنای اضافی احداثی در محدوده درز انقطاع * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 6

ب – 1

احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه

مساحت طبقه مازاد * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

ب – 2

احداث بیش از یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه

مساحت طبقات مازاد بالاتر از یک طبقه مازاد * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

ب – 3

احداث کنسول غیر مجاز به شارع

1-رعایت ارتفاع مجاز شده باشد

مساحت کل کنسول احداثی* ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

2-رعایت ارتفاع مجاز نشده باشد ( کمتر از 30/3 ارتفاع از سطح خیابان 9

مساحت کل کنسول احداثی* ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

ب – 4

احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه

مساحت کنسول احداثی خارج از مدلول پروانه * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

ب- 5

افزایش زیربنا خارج از مدلول پروانه

( بدون افزایش طبقه )

مساحت زیربنای خارج از مدلول پروانه * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

ب- 6

افزایش بالکن تجاری بیش از حد مجاز

مابه التفاوت ارزش سرقفل بالکن احداثی

تبصره 3

ج – 1

تبدیل پارکینگ به مغازه

ارزش سرقفلی

تبصره 1

ج – 2

تبدیل پیلوت به مسکونی

مساحت مسکونی احداثی در پیلوت * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

ج – 3

تبدیل زیرشیروانی به طبقه

مساحت سطح افزوده شده به زیرشیروانی( مابه التفاوت زیربنای طبقه آخر و زیرشیروانی )* ارزش معاملاتی هر مترمربع + (2/1 زیربنای زیرشیروانی طابق با پروانه * ارزش معاملاتی )

تبصره 2

ج – 4

تبدیل بام شیروانی به تراس

2/1 * مساحت سقف آخر صورت تراس * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

ج – 5

تبدیل واحد مسکونی به تجاری

ارزش سرقفل سح تبدیل شده به مغازه

تبصره 3

ج – 6

تبدیل محوطه به محوطه تجاری

ارزش سرقفل سطح تبدیل شده به مغازه

تبصره 3

ج - 7

تبدیل محوطه به مغازه جداساز

ارزش سرقفل سطح تبدیل شده به مغازه

تبصره 1

د – 1

افزایش ارتفاع مغازه و بالکن مغازه

مساحت مغازه و بالکن * ما به التفاوت ارزش سرقفلی

تبصره 3

د – 2

افزایش ارتفاع پیلوت

مساحت پیلوت *ما به التفاوت ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

د – 3

کاهش ارتفاع کنسول به سمت شارع کمتر از 30/3 متر از سطح معبر

سطح کنسول غیرمجاز*ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

ه-1

احداث بنای بدون مجوز

تجاری

ارزش سرقفل

تبصره 3

مسکونی

مساحت کل بنا * ارزش معاملاتی هر مترمربع

غیره

مساحت کل بنا * ارزش معاملاتی هر مترمربع

ه – 2

احداث بنای بدون مجوز برخلاف کاربری طرح تفصیلی

مساحت کل بنا * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 2

ه – 3

عدم رعایت عقب نشینی از معبر

رعایت عقب نشینی

تبصره 3

ه – 4

عدم رعایت تعداد پارکینگ برخلاف مدلول پروانه

تعداد کسری پارکینگ * عوارض کسری پارکینگ برای هر مترمربع * 25 مترمربع

تبصره 1

و-1

تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش تعداد مغازه

با کسر پارکینگ

مساحت قسمت تبدیلی * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 6

بدون کسر پارکینگ

و – 2

تبدیل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزایش سطح مسکونی

مساحت قسمت تبدیلی * ارزش معاملاتی هر مترمربع

تبصره 1

و - 3

تبدیل قسمتی از راه پله به سطح زیربنای مسکونی و افزایش سطح مسکونی


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

آموزش شهروندی ( قوانین شهرداری )

  


 آیا می دانید طبق تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.2- آیا می دانید طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و ... می باشد.3- آیا می دانید طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید.4- آیا می دانید طبق ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است.5- آیا می دانید بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.

6- آیا می دانید طبق تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید.
7-آیا می دانید در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید.8- آیا می دانید طبق ماده 110 قانون شهرداری، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید.9-آیا می دانید مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست.10- آیا می دانید مطابق تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود.11-آیا می دانید طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند.12- آیا می دانید طبق ماده 92 قانون شهرداری نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین
می کند.
13- آیا می دانید مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.14- آیا می دانید هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و ... ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود.15- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.16- آیا می دانید قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است.17- آیا می دانید طبق ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

ضوابط شهرداری و نکات مهم در طراحی معماری

 

قرارگیری یک پارکینگ حداقل دهانه 2.5 متر
قرارگیری دو پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 4.5 متر
قرارگیری سه پارکینگ کنار هم حداقل دهانه 7 متر
طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر
حداقل فضای یک پارکینگ 2.5*5 متر
شعاع گردش یا طول مورد نظر جهت مانور 5 متر
حداقل عرض در ورودی پارکینگ 3 متر
عرض رمپ یکطرفه 3 متر و دوطرفه 6 متر
عرض رمپ قوسی یکطرفه 3.65 متر و دوطرفه 7 متر
شعاع داخلی مسیر گردش در کلیه پارکینگ ها 4.57 متر است.
شیب رمپ پارکینگ 15 درصد
هر واحد بالای 100 متر در طبقه اول و دوم به یک پارکینگ نیاز دارد.
واحد مسکونی کوچکتر از 150 متر یک پارکینگ -150 تا 200 متر 1.5 پارکینگ - بیش از 200 متر دو پارکینگ
همچنین درصورتی که تعداد واحد فرد باشد یک واحد از پارکینگ معاف است.

حداکثر ارتفاع مفید واحد مسکونی 2.90 متر
حداکثر ارتفاع پارکینگ 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید پیلوت 2.40 متر
حداکثر ارتفاع زیرزمین 2.20 متر
حداکثر ارتفاع مفید واحد تجاری 4.50 متر
حداقل ارتفاع مفید ورودی پارکینگ 1.80 متر
ارتفاع مفید خرپشته 2.20 متر
ارتفاع نورگیری در زیرزمین حداکثر 90 سانتی متر

حداقل سطح پنجره نباید از یک پنجم سطح فضا کمتر باشد.
حداقل عرض حیات خلوت اگر سرتاسری باشد 2 متر و اگر سرتاسری نباشد 3 متر

احداث پیش آمدگی یا بالکن در گذر 12 تا 20 متر 80 سانتی متر و در گذر بالای 20 متر 120 سانتی متر مجاز است.ارتفای این پیش آمدگی از زیر آن تا روی خیابان 3.50 متر

حداقل عرض آشپزخانه و اتاق خواب 2.50 متر - نشیمن 3.00 متر - پاگرد 1.20 متر

نورگیری آشپزخانه و پذیرایی از یک پنجره به شرطی مجاز می باشد که طول نورگیری کمتر از 8 متر باشد.
ابعاد نورگیر برای اتاق خواب و پذیرایی 3*4 متر و برای آشپزخانه 2*3 متر می باشد.

ابعاد مفید آسانسور 2*1.60 متر
حداقل ارتفاع چاله آسانسور 1.50 متر

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

قوانین مربوط به ساختمان

آماده سازی زمین : مجموعه عملیاتی است که زمین را برای احداث مسکن (ساختمان) مهیا می سازد. شامل:

الف: عملیات زیر بنایی اقبیل تعیین بر و کف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آب های سطحی، فاضلاب و غیره

ب- عملیات روبنایی مانند احداث مدارس، درمانگاه واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن ها

ارتفاع ساختمان: فاصله عمودی مرتفع ترین نقطه پشت بام به استثنای اجزای فرعی یا سایر وسایلی که در روی پشت بام قرار می گیرد، از شیب متوسط خیابان یا معبر مجاور.

اراضی موات: زمین هایی که سابقه عمران و احیا نداشته باشند.

اراضی بایر: زمین هایی که سابقه عمران و احیا داشته ولی بتدریج به حالت موات برگشته است.

اراضی دایر: زمین هایی که آن را احیا و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و در حال بهره برداری مالک است.

اراضی شهر: زمین هایی که محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند.

بالکن: پیش آمدگی ساختمان در طبقات که حداقل از یک طرف به فضای باز محدود شده باشد.

بر: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر باشد.

بر صلاحی: حدی از قطعه زمین (مالک) که مشرف به گذر بوده، دارای عرض اصلاحی و مستلزم عقب نشینی باشد.

پیلوت: محلی که برای پارکینگ یا فضای بازی کودکان در طبقه همکف احداث می شود.

پخ: قاعده مثلث متساوی الساقینی که ساق های آن منتهی الیه دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول این قاعده توسط شهرداری مشخص شده یا بشود.

تراکم ساختمانی: نسبت سطح زیر بنای ساختمان (سطح ناخالص طبقات)هر پلاک تقسیم بر کل مساحت زمین همان پلاک

تغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، سقف یا سیستم مقاوم جانبی ) که از نظر ساختمان ضروری باشد.

تغییرات غیر اساسی: هر نوع تغییر در وضع داخلی یا خارجی ساختمان که از لحاظ ایمنی ضروری نیست و صرفا به دلیل نوع استفاده انجام می شود.

خیابان: گذرهایی که عرض آنها بیش از 12 متر باشد.

حریم: محدوده ای از اراضی که در اطراف عملکردهای خاص، به مناسبت های امنیتییا ایمنی و غیره تحت حفاظت قرار گرفته هر گونه ساخت و سازه، کاربری و بهره برداری از اراضی مزبور منوط به رعایت ضوابط حریم مربوطه است.

حیاط خلوت: حیاط های کوچک که به منظور گرفتن نور و هوا برای قسمت های مختلف ساختمان ایجاد می شوند و ابعاد آن نباید از حداقل تعیین شده کمتر باشد.

زیر زمین : هر طبقه که حداکثر ارتفاع نورگیر آن از کف متوسط گذر 90 سانتی متر باشد یا اینکه نصف ارتفاع آن پایین تر از سطح خیابان یا معبر مجاور باشد.

سطح اشغال ساختمان : سطحی از قطعه زمین که به وسیله ساختمان اشغال شده باشد.

سطح ناخالص طبقات : جمع کل مساحت طبقات ساختمان با دیوارهای خارجی

سطح خالص طبقات: سطح ناخالص طبقات منهای فضا های پارکینگ و رفت و آمد (راهرو، آسانسور، پله و ...) دیوارها و سایر مصارف مربوط.

طرح جامع سرزمین: طرح استفاده از سرزمین در قالب هدف ها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهر ها و شهرک ها ی فعلی و آینده قطب های صنعت، کشاورزی، مراکز جهانگردی و خدماتی بوده تا در اجرای برنامه های عمرانی بخش های عمومی و خصوصی نظم و هماهنگی ایجاد کند.

طرح جامع شهر: طرحی بلند مدت که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه ها ی مسکونی، صنعتی، تجاری،اداری، کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی و محل پایانه ها و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق و نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آن ها تعیین می شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق، همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و بناهای تاریخ و مناظر طبیعی و تهیه و تنظیم می شود.

طرح هادی روستایی: تجدید حیات و هدایت روستا با در نظرگرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی

طرح هادی شهری: برنامه راهنمایی توسعه شهر، برای شهرهایی تهیه می شود که یا فاقد بودجه طرح جامع می باشند و یا امکان تهیه طرح جامع در آن ها فراهم نشده است. طرح هادی برای شهرهای کوچک و به خصوص شهرهایی که تا حدود 25000 نفر جمعیت دارند، تهیه می شوند.

طرح تفضیلی: طرحی که براساس معیار ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین های شهر در سطح حملات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق برای هر یک از آن ها و تفضیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد های شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک تهیه و تنظیم می گردد.

قطعه زمین: زمینی که دارای یک سند مالکیت باشد و با خیابان یا معبر جدا نشود.

قنات (کاریز): مجموعه ای از چند میله چاه و یک کوره (یا کوره های) زیر زمینی که با شیبی کمتر از شیب سطح زمین، آب موجود در لایه (یا لایه های) آبدار مناطق مرتفع زمین یا رودخانه ها یا مرداب ها تو برکه ها را به کمک نیروی ثقل زمین و بدون کاربرد نیرویی و هیچ نوع انرژی الکتریکی یا حرارتی صرفا با جریان طبیعی جمع آوری و به نقاط پست تر می رساند. به عبارتی قنات را می توان نوعی زهکش زیر زمینی دانست که آب جمع آوری شده توسط این زهکش به سطح زمین آورده می شود و به مصرف آبیاری، شرب و ... می رسد.

کاربری: تعیین نوع استفاده از زمین براساس مطالعات پایه ای برای شناخت شهر و آشنایی با نحوه پراکندگی فعالیت های شهری می باشد . کاربری های شهری عبارتند از: مسکونی، آموزشی، فضای سبز، فرهنگی - مذهبی، بهداشتی و درمانی، ورزشی ، پارکینگ، خدمات شهری، تجهیزات شهری، خدمات عمومی، اداری - دولتی، تجاری، صنعتی، انبارداری، حمل و نقل، کشاورزی ، باغ ، مفهوم کاربری مرتبط است با طرح جامع یا طرح تفضیلی یا طرح هادی.

کاربری مختلط: ترکیب چند عملکرد از کاربری های مختلف در یک قطعه زمین(تجاری، اداری و مسکونی)

کف: تراز سطح مبنای ارتفاع ساختمان نسبت به متوسط تراز تمام شده و پیاده روی گذرهای محیطی قطعه زمین یا ملک.

کوچه: گذرهایی که عرض آن ها کمتر از 12 متر باشد.

کوچه اتومبیل رو: گذرهایی که عرض آن ها 6 متر یا بیشتر باشد.

قوانین ساخت و ساز شهری شهرداری مشهد

محل استقرار ساختمان در زمین: در شرایط متعارف در شمال زمین و موارد استثنایی مانند وجود درختان قطور و یا شرقی و غربی بودن زمین با توجه به محل استقرار ساختمان های مجاور در کمیسیون فنی بررسی می گردد.

موقعیت استقرار بایستی به گونه ای باشد که حجم های ساختمان به نور آفتاب و فضای باز ساختمان های مجاور صدمه ای نزند. در صورتیکه ساختمان بیشتر از یک بلوک یا بیش از 10 واحد مسکونی یا بیش از 6 سقف و یا بیش از 1000 متر مربع زیر بنا باشد محل استقرار ساختمان بایستی به تایید حوزه معاونت فنی و شهر سازی برسد.

حیاط خلوت: عبارتست از فضای بازی که جهت نورگیری و تهویه، فضاهای خدماتی ساختمان منظور می شود و ممکن است از تمام یا چند جانب توسط ساختمان احاطه شده باشد. فضای باز داخلی مانند حیاط خلوت (پاسیو) در صورتی می توانند جز فضا های باز پیشنهادی محسوب گردد که حداقل مساحت آن معادل 12 متر مربع بوده و حداقل عرض آن معادل 2 متر باشد.حداقل ارتفاع زیر پنجره از کف، در حیاط خلوت های مشرف به منازل 1/70 متر می باشد. (طبقه همکف مستثنی است.)

کنسول در قسمت راه پله :کنسول راه پله فقط می تواند در ارتفاع 2/20 یا 2/40 متر از کف احداث شود و حداکثر 70 سانتی متر پیش آمدگی داشته باشد و عرض آن سه متر باشد.

نحوه محاسبه تراس: چنچه طرفین آن (سه طرف) باز باشد ، نصف مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب می شود. چنانچه طرفین آن بسته باشد دو سوم مساحت آن جزء سطح طبقات محسوب می شود. و اگر کلیه جهات بوسیله دیوار و یا شیشه مسدود گردد کلا جزء سطح زیر بنا محسوب می گردد.

پاکینگ: صدور پروانه برای ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه در طرح ساختمان و یا تغییرات آن پارکینگ با رعایت موارد زیر پیش بینی شده باشد.

1- پارکینگ در زیر زمین جزء تراکم محسوب نخواهد شد.

2- رامپ پارکینک که در فضای باز ساخنمان پیش بینی شده، جزء سطح زیربنا محسوب نخواهد شد.

3- حداکثر ارتفاع پارکینگ 3 متر و حداقل ارتفاع ورودی پارکینگ 1/8 متر باید باشد (مستند به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد)

4- پارکینگ در زیرزمین باید دارای دسترسی مستقیم طبقات باشد (با پله یا آسانسور)

5- شیب رامپ پاکینگ حداکثر 17% خواهد بود .

6- فضای پیش بینی شده جهت پارکینگ باید بنحوی باشد که هر اتومبیل مستقلا به ابعاد 5 * 2/5 متر به انضمام فاصله مناسب جهت مسیر حرکت بتواند داخل و خارج شود و یا طرحی که طبق استاندارد های بین المللی عمل کند.

7- ورودی پارکینک بایستی طوری در نظر گرفته شود که حتی المکان نیاز به قطع درخت نباشد .

8- حداقل عرض رامپ جهت دسترسی پارکینگ مسکونی 2/5 متر و در تجارتیها 3/5 متر است.

9- در پارکینگ های ساختمانی تجارتی واقع در زیر زمین یا همکف بایستی فاصله مرکز به مرکز ستونها حداقل 5/5 متر باشد.

پارکینگ کاربریهای مسکونی

1- در یک واحد مسکونی احداث پارکینگ الزامی نیست.

2- به ازاء دو واحد مسکونی یک پارکینگ مورد نیاز است . و مساحت مورد نیاز به میزان حداقل 16 متر مربع جهت پارکینگ کافی می باشد.

3- در ساختمانهای مجتمع آپارتمانی تا 4 واحد مسکونی به ازاء هر دو واحد مسکنی یک پارکینگ نیاز است. البته در ساختمانهای 4 واحد و کمتر می توان از مقررات بند 2 ضوابط عمومی مربوط به پارکینگ هم استفاده نمود (یعنی 32 متر مربع پارکینگ مورد نیاز است.)

4- در ساختمانهایی که بیش از چهلر واحد مسکونی دارند تا چهار واحد آن 50 متر مربع پارکینگ مورد نیاز است و به ازاء هر واحد اضافی یک پارکینگ مورد نیاز است. در حالت فوق مساحت هر واحد پارکینگ حداقل 25 متر مربع می باشد.

پارکینگ کاربریهای تجاری، اداری، بهداشتی و آموزشی: در کاربریهای تجاری- اداری- بهداشیت - آموزشی- پارکینگ بر مبنای زیربنا محاسبه می شود.

توضیح: وجود یک پارکینگ 25 متر مربعی به ازاء هر هفتاد و پنج متر مربع زیر بنا و یا به ازائ هر شش کارمند یک پارکینگ الزامی است.

پارکینگ کاربریهای صنعتی و انبارداری: پارکینگ در ساخنمانهای با کاربری صنعتی و انبارداری بازا هر 120 متر مربع زیربنا پارکینگ به مساحت 35 متر مربع مورد نیاز می باشد و ارتفاع آن می تواند 4/5 متر باشد.

معافیت پارکینگ

توضیح: در مواردیکه به دلایل فنی ذیل احداث پارکینگ مقدور نباشد با رعایت تراکم ساختمانی پیش بینی شده حق پارکینگ جهت احداث پارکینگ عمومی به صندوق شهرداری واریز می گردد:

1- ساختمانهایی که در بر خیابانهای سریع ااسیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به حمل اتومبیل را نداشته باشد.

2- ساختمانهای در فاصله 100 متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر (هر دو معبر بیشتر از 20 متر) واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل را نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار داشته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن بوده که شهرداری مجوز قطع آنها را ندنده باشد.

4- ساختمان در محلی قرار داشته باشد که به علت عرض کم کوچه ( کمتر از 4 متر به جز برای املاک انتهای کوچه که کمتر از 3 متر است امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتیکه وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

7- قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله 20 متری از آن.

پیشروی طولی

1- حداکثر 2 متر با رعایت زاویه 45 درجه از طرفین (در صورتی پیشروی طولی پلاکهای مجاور و یا زمین بایر بدون رعایت زاویه 45 درجه بلامانع است.)

2- در صورت رعایت حیاط خلوت طبق ضابطه (به میزان فضای حیاط خلوت ) جزو زیربنای مجاز محسوب خواهد شد.

3- در پلاکهای جنوبی (معبر در شمال ملک) در صورت رعایت عقب نشینی محدودیت ارتفاع احداث پیش آمدگی حداکثر تا 1/2 متر به سمت حیاط بلامانع است.(در طبقات شامل عقب نشینی جانبی)

پخی

1- میزان پخی در محل برخورد گذرگاه های اصلی مطابق طرح تفضیلی است.

2- میزان پخی در وتر مجموع عرض دو گذر گاه متقاطع می باشد.

3- در گذر گاه با عرض 10 متر و کمتر به گذر گاه های بیش از 10 متر و کمتر به گذر گاه های بیش از 10 متر حداکثر پخی در وتر معادل 2 متر تعیین می گردد.

4- در مورد معابری که مطابق طرح تفضیلی به شبکه اصلی راه ندارند پخی معادل 0/2 عرض شبکه فرعی می باشد.

5- املاکی که حد فاصل خیابان اصلی و دور برگردان و در بر معبر عابر پیاده (4 متری) قرار می گیرند نیاز به رعایت پخی ندارند (به استثناء شهر جدید که مساحت پخی از سند قبلا کسر گردیده است.)

حداکثر ارتفاع ساختمان: حداکثر ارتفاع ساختمان عبارتست از فاصله کف یا کف متوسط تا حد بلند ترین عنصر ساختمان که می تواند لبه دست انداز بام، تیزه شیروانی، خرپشته، دودکش، تجهیزات هر گونه علائم ثابت و غیره باشد. آنتن ها و چراغ راهنما برای هواپیماها جز و ارتفاع ساختمان محسوب نمی شود.

دستور العمل ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها

قبل از صدور پروانه ساختمانهای تا 5 سقف یا تا 10 واحد و یا تا 1000 متر مربع زیر بنا و کلیه ساختمانهای عمومی بایستی نقشه معماری ساختمان مورد درخواست در شهرداری کنترل و توسط دفاتر مهندسی اجرا گردد.

ساختمانهای بالای 5 سقف: کنترل این دستورالعمل در کمیسیون ایمنی شهر سازی طی 5 مرحله زیر و اعمال آن توسط دفاتر مهندسی صورت می پذیرد

 • تایید سایت پلان

 • تایید آتش نشانی

 • تایید ترافیک

 • تایید نما

 • تایید محاسبات سازه

لزوم ارائه نقشه های تاسیساتی و برق: در کلیه ساختمانها ارائه نقشه های تاسیساتی و برق ضروری است. البته جهت صدور پروانه کلیه ساختمانهای 3 طبقه و بیشتر نقشه های تاسیسات برقی ( با امضاء و برگ تایید نقشه مهندس تاسیسات مکانیکی ( با امضاء و برگ تایید نقشه مهندس تاسیسات مکانیکی ذیصلاح) در یافت و مشخصات مربوطه در پروانه صادره درج گردد و در ساختمان های زیر سه طبقه با ارائه نقشه های تاسیساتی مهندس طراح و محاسب می توانند نظارت تاسیسات برقی و مکانیکی را بعهده گیرند.

بخش اول- شرح خدمات نظارت ساختمان

مهندس ناظر کنترل های زیر را در چهار چوب مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ شده از زمان صدور پروانه انجام خواهد داد:

الف- بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم

ب- بررسی نقشه ها و انطباق آنها با یکدیگر و محل

ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتن مجوز و کارت مهارت حرفه ای از اداره کار و امور اجتماعی

د- کنترل ابعاد و اندازه ها

د-1- انطباق ابعاد پیرامون ساختمان، درج شده در نقشه های مصوب مندرج در سند و یا ابعاد زمینی که توسط مالک مشخص شده از حیث انطباق آن با طرح تفضیلی و ابعاد و حدود ثبتی مندرج در اسناد مالکیت یا احراز صحت مالکیت مالک بر ملک مشخص شده پس از اعلام به شهرداری

د-2- کنترل ابعاد گودبرداری و صدور دستورالعمل کتبی برای حفاظت گود و ابنیه و تاسیسات مجاور

د-3- کنترل ابعاد پی و سازه پی و انطباق آن با نقشه های اجرایی.

د-4- کنترل رعایت ضوابط شهرداری در مورد استقرار ساختمان و فضای باز .

د-5- کنترل تراز زیر و بالای پی، زیر طبقات، کف طبقات نسبت به یکدیگر

د-6- کنترل سطح اشغال ساختمان و رعایت درصد اشغال و فاصله تا ساختمان ها با املاک مجاور و ابعاد و زاویه پخی ها با رعایت درز انقطاع.

د-7- کنترل طول پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف معبر و مقایسه آن با مقادیر مجاز و با رعایت حریم شبکه برق.

د-8- کنترل سطح زیر بنای پارکینگها، راهروها، چال آسانسور، پلکانها، حیاط خلوت ها، فضا های باز، فضاهای اختصاصی، انباری و سایر سطوح دارای کاربری معین.

د-9- کنترل شیب و رامپ و پله ها و پله گردها.

د-10- کنترل راههای دسترسی و ورودی ها به محوطه و به ساختمان براساس نقشه ها مصوب(بدون قطع اشجار در محل) .

د-11- کنترل محل اجرای دیوارهای خارجی.

کنترل مشخصات فنی:

مهندس ناظر کنترل های ذیل را براساس مشخصات فنی عمومی و مشخصات مندرج در نقشه ها انجام می دهد در صورت مغایرت بین دو مشخصات فنی ذکر شده مندرجات نقشه ها املاک کنترل است.

1- بررسی وضعیت کلی خاک محل و مقایسه آن با مفروضات طراحی و در صورت لزوم صدور دستور انجام مطالعات دقیق تر در صورت تشخیص وضعیت نامطلوب و در صورت لزوم ابلاغ تهیه طرح حفاظت گود و اصلاح پی ساختمان، به غیر از مواردی که درای مصوبه شورای اسلامی شهر میباشد.

2- انطباق مقاطع اعضای سازه ای با نقشه های اجرایی.

3- کنترل نهاد و مشخصات مصالح و مواد مصرفی در حد تشخیص ظاهری با استفاده از مصالح استاندارد یا براساس مشخصاتی که توسط فروشندگان یا سازندگان اعلام شده است.

4- کنترل کیفیت اجرای سازه از جمله عملیات فلزی، مونتاژ ، جوشکاری، آرماتور بندیها، اتصالات پیچی، بتن سازی در محل، قالب بندی و ایستائی قالب، بتن ریزی، مراقبت از بتن، اجرای سقف، زمان و نحوه باز کردن قالب ها و نظایر آن.

5- کنترل جاگذاری داکتها و رایزرها و محل عبور لوله ها در سقف ها و دیوارها (مشروط به داشتن نقشه های تاسیساتی ) و رعایت اصول کلی حفاظت از لوله ها که براساس کارتهای نظارت مراحل می بایستی کنترل و تایید شوند.

کنترل جزئیات ساختمانی:

1- کنترل قائم بودن دیوارها، نصب شیروانی ها و زوایای اجزای ساختمان نسبت به هم.

2- کنترل نحوه اجرای فرش کف ها، شیب بندی ها و اندودها،سنگ کاری ها ، کف پله ها ، نماسازی ها و عایق کاری رطوبتی و نظایر آن...

3- کنترل ابعاد و محل قرار گیری درب ها و پنجره ها.

کنترل ضوابط ایمنی در حین اجراء و ابلاغ رفع نواقص ایمنی به مالک:

توضیح: خدمات خارج از این شرح خدمات نظیر بر آورد مصالح و مقادیر کارها، بررسی صورت وضعیت ها ، داوری در اختلافات بین مالک و مجری از شمول شرح خدمات این قرارداد خارج می باشد.

احداث مسجد:

مهندسینی که طراحی و نظارت بر ساختمان مساجد را بدون دریافت حق الزحمه تقبل می نماید. بشرط تایید اداره اوقاف وقف االعام بودن ملک پروژه ، متراژ زیربنا و تعداد آن جزو سهمیه ظرفیت اشتغال مهندس منظور نمی گردد.

ساختمان مسکونی زیر یکصد متر تا حد دو سقف:

1- انجام خدمات نظارت و طراحی ساختمان های تا یکصد متر مربع جزء سهمیه مهندسین مربوطه محسوب نمی شود.

2- برای ساختمانهای مسکونی تا دو سقف با متراژ زمین 100 تا 200 مترمربع به صورت از سهمیه کسر گردد.

گزیده ای از قوانین مرتبط با ساختمان

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور- شماره 1655 / دش-19 / 8 / 1371

شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ 13 / 8 / 1371 ، بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشورجهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار در ادارات با جهت گیری بالا بردن کارائی دستگاه های اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

1- صدور پروانه ، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری های کشور طبق شناسنامه ساختمان که پیوست می باشد انجام می گردد.

2- شهرداری ها مکلفند براساس مراحل ذیل نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد اقدام و به متقاضی تسلیم نمایند:

الف - حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهر سازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ نمایند در غیر این صورت لازم است علت عدم آمادگی تحویل نقشه ها را کتبا به ذینفع اعلام نمایند.

تبصره- به منظور جلوگیری از استعلام های متعدد شهرداری ها از دستگاه های اجرایی کلیه دستگاه ها مکلفند در پایان هر سال طرح ها و پروژه های ساختمانی و عمرانی مصوب خود را به منظور انعکاس در نقشه شهر به شهرداری ها گزارش نمایند. نقشه های شهر باید به گونه ای به روز نگاه داشته شوند که در ابتدای هر سال نشان دهنده وضع کالبدی شهر در آن مقطع زمانی باشد.

ب- حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه های مربوط با رعایت ضوابط اعلام شده در بند الف و نیز مفاد ماده 17نظام مهندسی ساختمان نسبت به ارائه کلیه برگ های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام نمایند.

ج- حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان می باشد اقدام نمایند.

تبصره- شهرداری ها موظفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه ساختمان را از 14 روز به حداکثر 7 روز تقلیل دهند.

3- شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی عدم خلاف وانطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهر سازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام و در غیر اینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی عدم خلاف کتبا به ذینفع اعلام گردد.

4- شهرداری ها موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از درخواست مالک یا مالکین جهت صدور گواهی پایان ساختمان و انطباق ساختمان احداث شده با ضوابط فنی و شهر سازی حاکم بر ملک نسبت به صدور گواهی پایان ساختمان اقدام و در غیر اینصورت لازم است علت عدم صدور گواهی ساختمان به ذینفع اعلام شود.

5- وزارتخانه های کشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این مصوبه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات پستی مربوط به این مصوبه که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر می باشند اقدام نمایند.

6- از تاریخ 1 / 11 / 1371 شناسنامه ساختمان به عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و دررابطه با استعلام های دستگاه ها و ارگان ها ئی از قبیل وزارت مسکن و شهر سازی، بانک ها، شرکت گاز، برق و آب، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی و ... مورد استناد می باشد.

تبصره 1- هرگونه دخل و تصرف در این سند جرم محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.

تبصره 2- شهرداری ها موظفند به تدریج برای متقاضیانی که قبلا پروانه ساختمان دریافت کرده اند حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور شناسنامه ساختمان اقدام نمایند.

7- شهرداری ها مکلفند تمهیدات لازم جهت واگذاری فعالیت های اجرایی و فنی مربوط به صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان را با هماهنگی وزارت کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی که اعتبار و صلاحیت آنان به تایید مراجع ذی صلاح رسیده اند فراهم نمایند.

تبصره1- این روش به منظور سهولت در امر مراحل صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان می باشد لیکن متقاضی در صورت تمایل می تواند از طریق شهرداری ها نسبت به موارد فوق الذکر اقدام نماید.

تبصره 2- نظارت بر حسن جریان امور و کنترل های لازم در چهارچوب مقررات به عهده شهرداری ها خواهد بود.

8- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب طرح های شهر سازی زمین های موات شهری را در طرح های مصوب مشخص نماید.

تبصره - وزارت مسکن و شهر سازی (سازمان زمین شهری) موظف است تا تحقق بند فوق پس از وصول استعلام از شهرداری ها در خصوص نوع زمین حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید.

9- شهرداری ها موظفند به منظور حسن اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 22 / 6 / 1366 ، با اخذ تعهد از مالک مبنی بر عدم استفاده از مزایای فوق نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام و همزمان از وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان زمین شهری ) استعلام به عمل آورده و در صورت خلاف ادعای مالک نسبت به ابطال پروانه اقدام نمایند.

10- وزارت کشور و شهرداری ها مسئول اجرای این مصوبه بوده و دبیر خانه شورای عالی اداری گزارش پیشرفت این مصوبه را هر سه ماه یکبار به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های 11گانه آن

ماده 100- مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نمایند.

تبصره 1- در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب انجمن مطرح می شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید. در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.

هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره 2- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه های بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد.) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمودشهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3- در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خوداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4- در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سر قفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد هر کدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید. اضافه بنا زائد بر تراکم مجاز براساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5- در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد. صادر نماید(مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره 6- در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری موکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهر سازی در ساختمان رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.

تبصره 7- مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری موکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیر الانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود . در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از ماموران اجرائیات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (24 / 11 / 1355 ) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می باشد.

در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

تبصره 9- ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند.

تبصره 10- در مورد آراء صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام اواز تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعترض نماید مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند. رای این کمیسیون قطعی است.

تبصره 11- آئیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است . و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

موادی از قانون مدنی (مصوب 18 / 2 / 1307 )

ماده 10- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

ماده 109- دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می شودمگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد .

ماده 113- مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند .

ماده 118- هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن بنا سر تیر بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر .

ماده 119- هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سر تیر داشته باشد نمی تواند بدون رضای شریک دیگر تیر ها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده 130- کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن او خروجی بدهد و اگر بدون اذن او خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود .

ماده 133- کسی نمی تواند از دیوار خانه خود به خانه همسایه در باز کند اگر چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن می تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد، ولی همسایه هم می تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

موادی از قانون مسئولیت مدنی (مصوب 7 / 2 / 1339 )

ماده 11- کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ماده 12- کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارده شده است مگر اینکه محرزشود تمام احتیاط هائی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می تموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.

ماده 13- کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.

ماده 14- در مورد ماده 12 هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارات وارده هستند.

در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

ماده 95 قانون کار

مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کار فرما یا مسئولین واحد حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است .

« مصوبه شماره 1616 دش مورخ 24 / 8 /1371 شورای عالی اداری »

بند 5- مالک مکلف است برای حفاری در سطح پیاده رو یا سواره رو به منظور کابل کشی و یا لوله کشی و یا نظایر آن قبلا از شهرداری پروانه دریافت و در صورت برخورد به کابل برق، لوله آب و گاز مراتب را بیدرنگ به سازمانهای مربوطه اطلاع دهد بدیهی است جبران هرگونه خساراتی که بر اثر عملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود بعهده مالک خواهد بود.

بند 6- در مدت عملیات ساختمانی باید پیش بینی های لازم از نظر ایمنی کارگران و عابرین و ساختمانها و تاسیسات مجاور توسط مالک بعمل آمده و مهندس ناظر مکلف به نظارت بر حسن انجام عملیات است.

بند 7- هرگاه در حین عملیات ساختمان معلوم گردد که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از 40 متری کابل فشار برق خطوط هوایی برق منطقه ای قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه لازم از شرکت برق منطقه مربوط ادامه ساختمان مجاز خواهد بود.

بند 8- چنانچه معلوم شود که ملک مورد تقاضا در مسیل قرار گرفته پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه لازم از اداره املاک شهرداری ادامه عملیات ساختمانی مجاز خواهد بود.

بند 9- مالک مکلف است قبل از شروع عملیات ساختمانی کتبا تقاضای تعیین بر و کف نموده وبر مبنای گواهی صادره عملیات ساختمانی را انجام دهد.

بند 10- مالک مکلف می باشد شروع عملیات ساختمانی را کتبا به اطلاع مهندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید.

بند 11- چنانچه پروانه به منظور احداث بنا صادر شود و در صورت وجود بنای قدیمی قبل از انجام عملیات ساختمانی، تخریب بنا زیر نظر مهندس ناظر الزامی است.

بند 12- کلیه عملیات اجرایی ساختمانی باید تحت نظر مهندس ناظر قید شده در پروانه که از طرف مالک به شهرداری معرفی شده انجام گیرد و چنانچه ادامه نظارت بر اجرای ساختمان توسط مهندس ناظر معرفی شد بهر دلیلی مقدور نباشد مالک ملزم به اخذ گواهی لازم از ایشان مبنی بر انجام عملیات ساختمانی طبق نقشه و ضوابط پروانه و استحکام بنا تا زمان نظارت ایشان و ارائه آن به شهرداری و معرفی مهندس ناظر جدید می باشد و بدیهی است تا رسیدگی به عملیات انجام شده و معرفی و اخذ تعهد لازم توسط مهندس ناظر جدید ادامه کار به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و صدور گواهی پایان ساختمان توسط شهرداری منوط به ارائه تاییدیه مهندس ناظر و یا مهندسین ناظر در صورت تغییر مهندس ناظر مبنی بر اجرای ساختمان براساس نقشه و ضوابط پروانه و گواهی استحکام بنا در زمان نظارت هر یک از مهندسین ناظر به شهرداری می باشد.

بند14 - مالک مکلف است در هنگام پی کنی و گودبرداری کلیه اقدامات ایمنی را زیر نظر مهندس ناظر بعمل آورد و اگر در اثر سهل انگاری خساراتی به مالکین مجاور وارد شود و یا حادثه ای رخ دهد کلیه مسئولیت ها متوجه مالک خواهد بود.

بند 16- مصالح ساختمانی و مازاد آن و ابزار کار ساختمانی نباید بیش از یک سوم گذرگاه عمومی را اشغال نماید. در مواردیکه اجرای عملیات ساختمانی ضرورت استفاده موقت بیش از یک سوم عرض پیاده رو را ایجاب نماید مالک مکلف است قبلا اجازه نامه لازم را از شهرداری دریافت دارد. ضمنا رعایت مصوبه شماره 5446 / 2 / ش مورخ 13 / 12 / 84 شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص الزامی است.

بند 22- چنانچه مالک در مدت تعیین شده در پروانه برای اتمام عملیات ساختمانی اقدام به تکمیل ساختمان خود ننماید در پایان مهلت مقرر ملزم به تمدید پروانه و یا اخذ پروانه جدید می باشد در غیر اینصورت پروانه قبلی فاقد اعتبار قانونی می باشد.

بند 23- اعتبار پروانه جهت شروع عملیات ساختمانی 12 ماه و جهت اتمام عملیات ساختمانی 36 ماه از تاریخ شروع می باشد.

 

شرکت ساختمانی پارسینه سازه شرق

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

ضوابط نورگیری و پاسیو یا حیاط خلوت


1 - ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع

2 - ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع

1 - ضوابط نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 6% ( شش درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست .

( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی و ناهارخوری فضاهای اصلی میگویند . )

حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 3% ( سه درصد ) مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامیست. ( به آشپزخانه و انباری فضای فرعی میگویند . )

2 - ضوابط نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای اصلی معادل 12 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 3 متر الزامیست .

( به اطاق های خواب و هال و نشیمن و پذیرایی فضاهای اصلی میگویند . )

حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 متر مربع برای فضاهای فرعی معادل 6 متر مربع و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامیست .

در صورتیکه از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری میکنند :

فاصله دوپنجره فضای اصلی روبروی هم 6 متر الزامیست .

فاصله دوپنجره فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست .

فاصله دوپنجره ، یک فضای اصلی ویک فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامیست .

ضوابط ابعاد و مساحتهای نورگیر و حیاط خلوت های مذکور برای ساختمانهای معمولی تا پنج طبقه ملاک عمل میباشد .

در صورتیکه در تعبیه نورگیرهای واحدهای مسکونی،

شرایط زیر رعایت شده باشد مساحت نورگیرها یا

پاسیوها جزء زیربنا محسوب نمی گردند.


1 - نورگیر اتاقهای اصلی مانند اتاق خواب و پذیرایی با

مساحت 12مترمربع، باحداقل عرض 3متر.


2 - نورگیر آشپزخانه بامساحت 6مترمربع، باحداقل عرض

2متر.


3 -نورگیر سراسری در پلاکهای شمالی بامساحت کمتر

از 200 مترمربع، باحداقل عرض 2متر.


بدیهی است نورگیر اتاقهای اصلی که مساحت آن بیشتر

از 6% مساحت زمین و همچنین نورگیر آشپزخانه که

مساحت آن از 3% مساحت زمین بیشتر باشد نیز

جزء زیربنا محسوب نمی گردد.

برگرفته از :

http://mohandesvali.blogfa.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

قوانین و ضوابط ساخت شومینه

یک شومینه که طراحی می شود می تواند با به کارگیری اصول طراحی ایمن باشد. ابعاد دودکش باید متناسب با ابعاد بازشو و بر اساس ان تعیین شود . روشی که عموما استفاده می شود0.1 سطح بازشو شومینه را برای تعیین حداقل ابعاد دودکش استفاده می کند اگر یک شومینه بازشویی به ابعاد 75×90 سانتی متر داشته باشد،مساحت بازشو آن 0.67 متر مربع است،که 0.1 آن برابر 0.07 متر مربع می باشد نزدیک ترین دودکش استاندارد در دسترس برای این ابعاد،دودکش 33×33 سانتی متر است که مساحت داخلی 0.08 متر مربعی دارد. همچنین دودکش با مقطع دایره به قطر 33سانتی متر و با مساحت داخلی0.07 متر مربع است.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

احداث شومینه در واحدهای کوچکتر از 60 متر

احداث شومینه در واحدهای کوچکتر از 60 متر مربع ممنوع است .
+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

ضوابط طراحی راه پله و پلکان

۱) تمام پلکان هایی که در راه خروج واقع شوند باید دارای ساختاری پایدار و ثابت باشند.عرض راه پله ها و پاگردها نباید در هیچ قسمت از طول مسیر کاهش یابد .
۲) پاخور تمام پله ها باید از یک جنس و با یک نوع پرداخت بوده و تمام تدابیر لازم به منظور ممانعت از لغزندگی بر روی سطح آنها اتخاذ گردد .
۳) عرض راه پله می بایست حداقل ۱۱۰ سانتی متر عرض مفید داشته باشد ، مگر آنکه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه وپله کمتر از ۵۰ باشد که در آن صورت عرض مفید می تواند به حداقل ۹۰ سانتی متر کاهش داده شود . همچنین هر راه پله باید دست کم ۲۰۵سانتی متر تا سقف بالای خود ارتفاع داشته و بین هر دو پاگرد متوالی آن ، حداکثر فاصله قائم ۳۷۰ سانتی متر باشد.


۴) ارتفاع هر پله حداکثر ۱۸ و حداقل ۱۰ سانتی متر می باشد و هر کف پله باید حداقل ۲۸ سانتی متر پاخور و حداکثر ۲ درصد شیب داشته باشد .. در مواردی که پله ای به سطح شیبدار مانند کف پیاده رو منتهی شود ، اختلاف ارتفاع مجاز بین سرآن حداکثر ۸ سانتی متر به ازای هر متر طول پله توصیه می شود .
۵) درصورت استفاده از پله های قوسی می بایست حداقل اندازه پاخور هر پله درفاصله ۳۰ سانتی متری از باریکترین قسمت ، ۲۸ سانتیمتر بوده و اندازه شعاع قوس کوچکتر پله از دو برابر عرض آن کمتر نباشد .
۶) استفاده از پله های مارپیچ در راههای خروج برای حداکثر ۵ نفر مجاز است ، درضمن در صورت استفاده از این پله ها، عرض مفید پله نباید از ۶۵ سانتیمتر کمتر باشد و ارتفاع هر پله نباید از ۲۴ سانتیمتر بیشتر باشد . لازم به ذکر است که ارتفاع راه پله نیز از ۲۰۰ سانتی متر کمتر نباشد و اندازه پاخور هر پله ، در فاصله ۳۰ سانتیمتری از باریکترین قسمت پله حداقل ۲۰ سانتیمتر باشد .
۷) پلکانهای واقع در راه خروج با شیب بیش از ۱ به ۱۵ باید در هر دو طرف دارای نرده دست انداز باشند . همچنین پلکان های عریض باید به ازای هر ۷۵ سانتیمتر از عرض مفید خود ، حداقل دریک سمت نرده دست انداز داشته باشند. لازم به ذکر است که پلکانهای واقع در خانه‌های یک یا دو خانواری و سایر واحدهای مسکونی کوچک
می توانند فقط در یک سمت نرده داشته باشند .


ابعاد پلکان ها :

پلکان

ارتفاع پله (mm)

عرض پله (mm)

شیب (درجه)

حداقل

بهینه

حداکثر

حداقل

بهینه

حداکثر

بهینه

حداکثر

پلکان خصوصی

۱۰۰

۱۷۵

۱۹۰

۲۲۵

۲۵۰

۳۵۰

۳۵

۴۰

پلکان نیمه عمومی

۱۰۰

۱۶۵

۱۹۰

۲۵۰

۲۷۵

۳۵۰

۳۱

۳۸

پلکان عمومی

۱۰۰

۱۵۰

۱۸۰

۲۸۰

۳۰۰

۳۵۰

۲۷

۳۳ 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

حداقل نقشه های مورد نیاز و محاسبات درصد تراکم:

 

-نقشه های موقعیت زمین و سایت پلان با مقیاس1:200

-نقشه های معماری و اندازه گیری مبلمان ؛ فنداسیون و بادبندها ؛ تاسیسات برقی و مكانیكی ؛شیب بندی ؛ كلیه نماهای اصلی با معرفی جنس و نوع نماسازی؛ یك برش طولی و یك برش عرضی با نمایش كلیه اختلاف سطح ها و پلان پاركینگ و جانمایی خودروها با مقیاس 1:100

-نقشه های جزییات اجرایی فونداسیون ؛ اتصالات فلزی و بتنی ؛ ایزولاسیون های حرارتی و رطوبتی ؛ نماسازی و نازك كاری با مقیاسهای مورد نیاز.

* * *

*حداقل مساحت هر واحد مستقل مسكونی 55 مترمربع می باشد.

*حداقل ارتفاع كف تا زیر سقف در طبقات مسكونی2.70 متر می باشد.

*حداكثر ارتفاع روی سقف تمام شده زیر زمین تاحیاط 120 سانتی متر می باشد.

*احداث انباری در پیلوت جهت هر واحد آپارتمانی تا حد 3 متر مربع مجاز می باشد.

*احداث سرایداری جهت مجتمع های دارای ده واحد مسكونی و بیشتر به متراژ 30 متر مربع الزامی است .

*در صورت تقاضا به احداث انباری یا سرایداری یشتر از مقادیر فوق ؛ مجتمع نباید دارای كسری پاركینگ باشد.

*در آپارتمان سازی ؛بدون توجه به تعداد طبقات ؛ اضافه پیش آمدگی تحت زاویه 45 درجه ممنوع ی باشد.

*برای ساختمانهای 5 طبقه وبیشتر وجود آسانسور الزامی است.

*برای ساختمانهای 8 طبقه وبیشتر وجود پله فرار الزامی است.

*حداكثر ارتفاع تمام شده پیاده رو از روی آسفالت 20 سانتیمتر یا تراز پیاده رو همسایه مجاور (هر كدام كه كمتر است) می باشد.

*در كلیه ساختمانهای بیش از دو طبقه ؛ مصالح مصرفی در نما و سقف نهایی باید درای خاصیت عایق حرارتی مناسب باشد.

*پیش بینی و احداث لوله تهویه (ونت) جهت سرویسهای بهداشتی الزامی است .

*ایجاد ناودانی ومجاریهای آبرو در معابر عمومی تحت هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

*تعبیه لوله بخاری در دیوارهای جانبی ونما ممنوع است و باید در نقشه تاسیسات پیش بینی گردد.

پاركینگ:

-پیش بینی فضای پاركینگ در مجتمعهای مسكونی (بجز ساختمانهای چهار واحدی كه نیازی به احداث پاركینگ نیست ) الزامی است و در واحدهای تجاری تابع شرایط فنی و ترافیكی وسایر شرایط حدود كننده می باشد.

-در مجتمع بیش از 4 واحد؛حداقل 60% واحدهای آپارتمانی باید دارای پاركینگ باشند.

-طراحی پاركینگ باید در محدوده پیشامدگی مجاز صورت پذیرد.

نورگیر:

-حداقل مساحت نورگیر از رابطه زیر محاسبه می گردد:

حداقل عرض:

S=1.2R+.8K-1.6….

جواب بدست آمده را بر 2تقسیم كرده و جذر می گیریم عدد بدست آمده حداقل عرض نور گیر است.

محاسبه طول:

S=1.2R+.8K-1.6…….

جواب بدست آمده را به حداقل عرض تقسیم كرده و طول بدست می آید.

R- اتاق K - آشپزخانه

راه پله :

-عرض پله در آپارتمانها:

-حداقل عرض پله در آپارتمانها 100 سانتیمتر می باشد.

حداقل عرض پاگرد:

-در بین طبقات معادل عرض پله .

-در طبقات آپارتمانهای تك واحدی معادل عرض پله.

-در طبقات آپارتمانهای چند واحدی معادل عرض پله به علاوه 20 سانتیمتر به ازاء هر واحد اضافی.

حداكثر فاصله عمودی بین دو پاگرد در ساختمانهای مسكونی:

-فاصله عمودی بین دو ایستگاه در طبقات حداكثر دو متر می باشد.

-حداكثر فاصله عمودی بین دو ایستگاه در ساختمانهای تجاری در طبقه همكف 3 متر و در طبقات بالاتر 2 متر می باشد.

اشراف:

-تعبیه هر گونه بازشو در دیوار فصل مشترك با همسایه ممنوع است .

-كلیه پنجره هایی كه رو به ملك مجاور باز شوند باید با O.K.B 170 سانتیمتری احداث گردند در غیر اینصورت تا ارتفاع 170 سانتیمتری فاقد پنجره باز شو بوده و شیشه آن نیز مات باشد.

-در آپارتمانهای مسكونی پنجره كلیه واحدهایی كه از نورگیر مشترك استفاده می كنند باید از شیشه مات باشد.

تراكم:

-پیشامدگی از انتهای ملك در كلیه طبقات 65%و طراحی به منظور صرفا" نماسازی؛تراس پله؛ ستون وسركش مجازبه پیشامدگی مازاد بر 65% حداكثر به میزان 1.5 متر می باشد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز

تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است.

منظور از تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز این است كه اگر در زمینی كه كاربری آن طبق طرح های تفصیلی مثلا صنعتی باشد و میزان سطح اشغال آن مثلا 50 درصد باشد در صورتیكه از میزان بنایی كه بر اساس درصد سطح اشغال میتواند بسازد و مجاز است كه بسازد كمتر بسازد یعنی درصد كمتری از سطح زمین را اشغال نماید یا به عبارت دیگر درصد فضای باز بیشتر شود آنگاه به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ از نظر ضوابط شهرداری تهران قابل پذیرش است.

یا اگر در زمینی كه كاربری آن طبق طرح های تفصیلی مثلا مسكونی باشد و میزان سطح اشغال آن مثلا 60 درصد باشد در صورتیكه از میزان بنایی كه بر اساس درصد سطح اشغال میتواند بسازد و مجاز است كه بسازد كمتر بسازد یعنی درصد كمتری از سطح زمین را اشغال نماید یا به عبارت دیگر درصد فضای باز بیشتر شود آنگاه به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ از نظر ضوابط شهرداری تهران قابل پذیرش است.

این ضابطه بیشتر برای ساختمانهای موجود صنعتی كه میخواهند پایانكار بگیرند راهگشا خواهد بود و در شرایط متعارف معمولا مالكینی كه اهداف اقتصادی دارند تمایل دارند از حد اكثر بنای مجاز هم در سطح اشغال و هم در تعداد طبقات استفاده كنند و برای این دسته از شهروندان مقرون به صرفه نیست كه مثلا 30 متر مربع از درصد سطح اشغال كم كنند كه 2 واحد پاركینگ از آنها پذیرفته شود . لازم به توضیح است كه این 30 متر مربع عملا در تعداد طبقات ضرب میشود و در كل زیر بنا اگر 5 طبقه باشد 150 متر مربع خواهد شد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

زیربنای مفید وتراکم مبنا

بر اساس صورتجلسه مورخ 1382/1/18 کمیسیون ماده پنج مقرر گردیده است که :

الف- به منظور ارتقاء کیفیت معماری ساختمان های مسکونی کلیه مشاعات از قبیل راهرو- راه پله - آسانسور- هال ورودی - نورگیر- تاسیسات - سطوح ورزشی و دیوارها وستونها وهمچنین انباری ها(درپیلوت و زیرزمین ها) و پارکینگ جزء زیربنای مفید وتراکم مبنا محسوب نگردد وشهرداری تهران طبق ضوابط ومقررات قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید.


ب- درکلیه پهنه ها مساحت قطعه قبل از اصلاحی وعرض گذر پس از رعایت براصلاحی ملاک عمل خواهد بود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

خلاصه ضوابط راه پله و آسانسور

1 – ابعاد داخل به داخل باكس راه پله 240 در 480 سانتیمتر. ( ضمنا چشم پله نداشته باشد برای جلوگیری از دودكش شدن باكس راه پله . )

2 – ابعاد داخل به داخل باكس آسانسور 160 در 200 سانتیمتر.

3 - لابی جلوی آسانسور 150 در 150 سانتیمتر.

4 – در صورتیكه در هر طبقه تا چهار واحد مسكونی داشته باشیم یك واحد راه پله و آسانسور كافی است .

5 - در صورتیكه در هر طبقه بیشتر از چهار واحد مسكونی داشته باشیم حداقل دو واحد راه پله و آسانسور.

6 – ارتفاع پله 17 سانتیمتر وعرض كف پله 30 سانتیمتر و دیوار دور تا دور باكس راه پله و باكس آسانسور 20 سانتیمتر .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

نحوه محاسبه مساحت نورگیرها

 

اول اینكه رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها برای نورگیری فضاهای مسكونی یا اداری طبق توضیحات مطالب قبلی الزمیست . در صورت رعایت ابعاد و مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها مساحت آنها از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود.

برای محاسبه مساحت نورگیرها و حیاط خلوت ها در صورتیكه این نورگیر وسط ساختمان باشد مساحت داخل به داخل نورگیر ( بدون دیوار ) حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میشود.

در صورتیكه یك یا چند ضلع این نورگیر منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه باشد مساحت دیوارهای منتهی به حیاط همسایه یا ساختمان همسایه جزو مساحت نورگیر حساب میشود و از مساحت زیربنای ساختمان كسر میگردد.

برای توضیح بیشتر میتوان گفت كه این نورگیرها كه طبق ضوابط احداث میشوند به عنوان فضای باز مانند حیاط تلقی میشوند .

دیوارهای حیاط منتهی به همسایه ها نیز جزو زیر بنای ساختمان محاسبه نمیشود.

برگرفته از :

http://mohandesvali.blogfa.com/

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

تراکم 120% یا تراکم 180%

جمعیت ( یعنی انسانها ) مبنای مهم همه طرحهای شهری است .

واین جمعیت ( انسانها ) الزاماً بایستی در شهر بر اساس استانداردهای محلی و بین المللی در رفاه و آسایش زندگی کنند .

و برای اینکه در رفاه و آسایش زندگی کنند ، بایستی تک تک اجزای پیکره شهری مانند شبکه معابر ، فضاهای آموزشی ، فضاهای درمانی ، فضاهای تفریحی و گردشی و پارک و فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات شهری و فضاهای کار و سکونت و غیره ، زنده و پویا ، به اندازه وبه نسب و تناسب جمعیت شهر باشد .

زون های مسکونی محل اسکان جمعیت شهر است .

و برای اینکه جمعیت مورد نظر را در زون های مسکونی اسکان دهند :

1- حد نصاب تفکیک قطعات مسکونی را تعریف و مشخص میکنند .

2- برای احداث بنا ، میزان سطح اشغال بنا را مشخص میکنند ، مثلاً میگویند سطح اشغال 60% ، یعنی در آن قطعه زمین میتوانند تا 60% مساحت زمین ساختمان بسازند .

3- برای احداث بنا ، تعداد طبقات مجاز ساختمان سازی را مشخص میکنند.

زون های مسکونی با شرایط مختلف تعریف میشوند مثلا در برخی از زون ها ساختمانهای دو طبقه و یا سه یا چهار طبقه و یا برج های چند طبقه تعریف میشوند .

بنا براین اگر در زون مسکونی ساختمانهای دو طبقه با سطح اشغال60% تعریف شود تراکم مجاز دراین زون 120% است.

( 120% =60% * ۲ ) .

یا اگر در زون مسکونی ساختمانهای سه طبقه با سطح اشغال 60%تعریف شود تراکم مجاز در این زون 180% است.

( 180% =60% * ۳) .

نکته :

اگر به صورت دستوری در زون های مسکونی تغییری در تعداد طبقات داده شود مثلا بجای دو طبقه چهار طبقه ساخته شود میزان جمعیت در آن زون دو برابر شده و به دلیل ثابت بودن مساحت زون های خدماتی و شبکه معابر موجبات سلب آسایش و ترافیک های سنگین فراهم خواهد شد.


برگرفته از : http://mohandesvali.blogfa.com

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

ماده 100 قانون شهرداری ها

 

مالكین اراضی واملاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك ارا ضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان­های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، به وسیله مامورین خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

تبصره 1:

در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در كمیسیون­هایی مركب از نماینده وزارت كشور به انتخاب وزیركشور و یكی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یكی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن شهر مطرح می­شود. كمیسیون پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می­نماید كه ظرف ده روز توضیحات خود را كتباً ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذكور، كمیسیون مكلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری كه بدون حق رای برای ادای توضیح شركت می­كند، ظرف مدت یك­ماه تصمیمات مقتضی بر حسب مورد اتخاذ كند، در مواردی كه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می­كند، مكلف است حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در كمیسیون مذكور مطرح نماید درغیر این صورت كمیسیون به تقاضای ذی‌نفع به موضوع رسیدگی خواهد كرد. در صورتی كه تصمیم كمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی كه نباید از دو ماه تجاوز كند تعیین می­نماید. شهرداری مكلف است تصمیم مزبور را به مالك ابلاغ كند، هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید، شهرداری راساً اقدام كرده و هزینه آن­را طبق مقررات آیین­نامه اجرای وصول عوارض از مالك دریافت خواهد نمود.


تبصره 2:

درمورد اضافه بنای زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسكونی، كمیسیون می­تواند درصورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت قوانین و آیین­نامه­ها ملك از نظر مكانی (در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن­بست) رای به اخذ جریمه­ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع استفاده از نظر مصالح مصرفی باشد، تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نمایند (جریمه نباید از حداقل یك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هرمترمربع بنای اضافی بیشتر باشد). در صورتی كه ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. كمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3:

در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی، صنعتی و اداری كمیسیون می­تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملك از نظر مكانی (در بر خیابان­های اصلی یا خیابان­های فرعی و یا كوچه بن باز یا بن­بست) رای به اخذ جریمه­ای كه متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مكلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید حداقل از 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد). در صورتی كه ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نمود، شهرداری مكلف است مجدداً پرونده را به همان كمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید.

كمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 :

در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، درصورتی كه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد كمیسیون می­تواند با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز، یك دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یك پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، درصورتی كه ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن بیشتر است، از ذی‌نفع، بلا مانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید، اضافه بنای زاید برتراكم مجاز براساس مفاد تبصره­های 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 :

درمورد عدم احداث پاركینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كمیسیون می­تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه­ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پاركینگ با احتساب گردش، 25 متر مربع میباشد). شهرداری مكلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می­باشد.

تبصره 6:

درمورد تجاوز به معابر شهر، مالكین موظف هستند درهنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح­های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند، در صورتی كه برخلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مكلف است از ادامه عملیات، جلوگیری و پرونده امر را به كمیسیون ارسال نماید، در سایر موارد تخلف، مانند عدم استحكام بنا، عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت كمیسیون­های ماده 100 است.

تبصره 7:

مهندسان ناظر ساختمانی مكلفند، نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی، كه به مسئولیت آن­ها احداث می­گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه­ها و محاسبات فنی ضمیمه آن، مستمراً نظارت كرده و در پایان­كار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نكند و موضوع منتهی به طرح در كمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مكلف است مراتب را به نظام مهندسی و كنترل ساختمان منعكس نماید. شورای انتظامی نظام مذكور موظف است، مهندس ناظر را درصورت ثبوت تقصیره برابر قانون نظام معماری و ساختمانی، حسب مورد با توجه به اهیمت موضوع، به 6 ماه تا سه سال محرومیت از كار و درصورتی كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رای تخریب به وسیله كمیسیون ماده 100 گردد، به حداكثر مجازات محكوم كند مراتب محكومیت از طرف شورای انتظامی نظام مهندسی و كنترل ساختمان در پروانه اشتغال درج و دریكی از جراید كثیرالانتشار اعلام می­گردد. شهرداری مكلف است تا صدور رای محكومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به كمیسیون ماده 100 به مدت حداكثر 6ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. ماموران شهرداری نیز مكلفند در مورد ساختمان­ها نظارت نمایند وهرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نكنند و یا درمورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه، مرتكب تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می­شود و درصورتی كه عمل ارتكابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد، از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی كه شهرداری مكلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود، می­تواند با استفاده از ماموران اجراییات خود و درصورت لزوم ماموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره 8:

دفاتر اسناد رسمی مكلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان­ها، گواهی پایان ساختمان و درمورد ساختمان­های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را كه توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را درسند قید نمایند. درمورد ساختمان­هایی كه قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداری­ها (24/11/55) معامله انجام گرفته و از ید مالك اولیه خارج شده باشد، در صورتی كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد، گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمانی الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلا مانع می­باشد. در مورد ساختمان­هایی كه قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده، در صورتی كه اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارك و اسناد نشان­دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالكیت انجام معامله بلا­مانع می­باشد.

تبصره 9:

ساختمان­هایی كه پروانه ساختمان آن­ها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می­باشند.

تبصره 10:

درمورد آراء صادره از كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یا مالك یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض كمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود كه اعضای آن غیراز افرادی باشند كه درصدور رای قبلی شركت داشته­اند، رای این كمیسیون قطعی است.

تبصره 11:

آیین­نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست. واین ارزش معاملاتی سالی یك بار قابل تجدید نظر خواهد بود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

بخشنامه نما سازی

 

این دستورالعمل در دو بخش مشتمل بر الزامات،‌ چک لیست راهنمای طراحی نما و پیوست های مربوطه (توصیه ها و تعاریف) به شرح ذیل تدوین گردیده و کلیه ساختمان ها با مساحت زیربنای 2500 مترمربع و بیشتر در شمول آن قرار می گیرند.

الف- الزامات

1- نحوه طراحی
1-1- طراحی سطوح اصلی و جانبی
1-2- طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان
1-3- طراحی و تاکید بر فضای ورودی ساختمان متناسب با سایر اجزاء نما
1-4- مجزا نمودن فضای ورودی سواره و پیاده در زمان طراحی
1-5- پوشش درز انقطاع ساختمان از هر دو طرف با استفاده از مصالح به کار رفته در نما
1-6- عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در ساختمان های مسکونی
1-7- طراحی اتصال مصالح به سازه ساختمان (جزئیات اجرایی)
1-8- مکانیابی الحاقات مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی، کولر و نظایر آن در بخش های غیر قابل رویت از معبر عمومی و در صورت عدم امکان ارائه طرح پوشش آن ها هماهنگ با نمای ساختمان
1-9- طراحی آبچکان، قرنیز بام و کف پنجره ها در جلوگیری از لغزش آب باران بر روی سطح نما
1-10- طراحی ناودان و سایر کانال های تخلیه آب باران در داخل ساختمان
1-11- طراحی محل نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان های غیرمسکونی منطبق بر مواد مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان
1-12- رعایت تراز کف خیابان در زمان طراحی ورودی های ساختمان (اعم از سواره و پیاده)
1-13- عدم توسعه دسترسی سواره و پیاده به خارج از حریم ملک (بالابر معلول،‌ پله،‌ رامپ و ...)
1-14- تامین فاصله ایمنی حداقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین در ساختمان های غیر مسکونی نما شیشه ای
1-15- استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر که دارای عرض 0/9 متر و مساحت بیش از 1/50 متر می باشند.

2- نقشه ها و مدارک مورد نیاز نما جهت صدور پروانه ساختمان
2-1- جانمایی طرح پیشنهادی در محیط زمینه و نمایش و نحوه تطبیق با عناصر همجوار حداقل دو پلاک از هر طرف ملک (مقیاس 1/200) به همراه تصاویری از بناهای همجوار
2-2- نقشه های نمای پیشنهادی با جزئیات کامل شامل ابعاد بازشوها،‌ ورودی،‌ رنگ، مصالح و ... (مقیاس 1/50)
2-3- نقشه های نمای تمام جبهه های اصلی ساختمان به همراه سایر نقشه های معماری فاز یک ساختمان (مقیاس 1/100)
2-4- جزئیات اتصالات نما به اسکلت ساختمان به مقیاس 1/20 (شامل نقشه سازه نگهدارنده نما)
2-5- برش (عمودی و افقی) از نحوه تعبیه پنجره ها در دیوار به مقیاس 1/10
2-6- تکمیل و تایید چک لیست های طراحی (مطابق بند ب دستورالعمل) توسط مهندس معمار به منظور درج در سوابق پلاک ثبتی
2-7- درج مشخصات کامل مصالح (رنگ، جنس، ضخامت،‌ ابعاد) در جدول اطلاعات نقشه های نما

3- ساز و کارهای اجرایی
3-1- صدور گواهی پایان کار ساختمان منوط به انطباق مراحل اجرای ساختمان با نقشه ای مصوب (اعم از پلان،‌ نما، حجم کلی و سایر جزئیات نما) خواهد بود.
3-2- کلیه مناطق نتایج اقدامات انجام شده نسبت به این دستورالعمل را در هر سه (3) ماه یکبار به اداره کل معماری و ساختمان حوزه معاونت شهرسازی و معماری ثاعلام تا در صورت لزوم نسبت به بازنگری مجدد دستورالعمل اقدام گردد.
3-3- بررسی طراحی نمای ساختمان های 12 طبقه و بیشتر و یا با زیر بنای 20000 مترمربع و بیشتر به عهده شورای معماری حوزه معاونت شهرسازی و معماری خواهد بود.

ب- چک لیست های راهنمای طراحی و اجرای نما


1- آیا نمای جبهه های اصلی و جانبی ساختمان طراحی گردیده است؟
- بله
- خیر
2- طراحی نمای خرپشته در هماهنگی با نمای ساختمان طراحی شده؟
- بله
- خیر
3- ورودی ساختمان در طراحی مورد تاکید قرار گرفته؟
- بله
- خیر
4- فضای ورودی سواره و پیاده تفکیک گردیده؟
- بله
- خیر
5- درز انقطاع ساختمان در هماهنگی با نما پوشش دارد؟
- بله
- خیر
6- آیا به عدم استفاده از نماهای شیشه ای پیوسته در طراحی ساختمان های مسکونی توجه گردیده؟
- بله
- خیر
7- اتصالات مصالح به سطح بدنه ساختمان (جزئیات اجرایی) ارائه گردیده؟
- بله
- خیر
8- مکانیابی الحاقات (مانند کانال ها و لوله های تاسیساتی، کولر و نظایر آن) در بخش های غیر قابل رؤیت ساختمان طراحی گردیده؟
- بله
- خیر
9- طراحی آبچکان،‌ قرنیز بام و کف پنجره ها به نحوی است که از لغزش آب باران بر روی سطح نما جلوگیری نماید؟
- بله
- خیر
10- طراحی کانال های تخلیه آب باران و ناودان و در داخل ساختمان پیش بینی شده؟
- بله
- خیر
11- طراحی محل نصب هرگونه تابلو، تبلیغ و آگهی بر سطح خارجی نمای ساختمان های غیر مسکونی منطبق بر مواد بیستم مقررات ملی ساختمان می باشد؟
- بله
- خیر
12- آیا در طراحی ورودی های ساختمان (اعم از پیاده و سواره) تراز کف خیابان رعایت گردیده؟
- بله
- خیر
13- دسترسی سواره و پیاده به ساختمان (بالابر معلول، پله و رامپ) در محدوده ملک طراحی گردیده؟
- بله
- خیر
14- آیا فاصله ایمنی حداقل 2 متر بین نمای ساختمان تا پیاده رو و خط محدوده زمین در ساختمان های غیر مسکونی بیش از 4 طبقه دارای نمای شیشه ای رعایت گردیده است؟
- بله
- خیر
15- استفاده از شیشه ایمن و غیر ریزنده در کلیه سطوح شیشه ای مجاور فضای باز و معبر که دارای عرض 0/9 متر و مساحت بیش از 1/50 متر مربع می باشند رعایت شده است؟
- بله
- خیر

پ- توصیه های طراحی


1- ایجاد رواق یا پیش آمدگی سقف طبقه همکف برای ایجاد سایه و جذابیت بصری در سطح نما
2- تاکید بر فضای ورودی ساختمان ها با استفاده از تمهیداتی متناسب با ساختار اصلی در طراحی پلان، مانند عقب رفتگی با پیش آمدگی، سایبان (در حد حریم ملک) و سایر موارد مشابه به نحوی که خاصیت دعوت کنندگی و جذابیت را القا نماید.
3- ایجاد عقب نشینی ساختمان از بر معبر اصلی (پیشخوان فضایی) در جهت ایجاد فضای شهری مطلوب یا ایجاد فضای سبز، مبلمان شهری، آب نما و مجسمه و نیمکت.
4- در قطعاتی که دارای عرض بیش از حد متعارف در محل می باشند، تقسیم پهنه نما به پهنه های کوچکتر، متناسب با دانه بندی قالب در ساختمان های همجوار، با استفاده از تمهیدات مناسب در طراحی معماری (پلان و نما)
5- به منظور تامین مطلوبیت بصری در بافت های شهری استفاده از جاگلی (فلاورباکس) در لبه بالکنی ها و یا در مجاورت پنجره ها، مشروط بر اتصال ثابت بر سطح نما.
6- استفاده از نور، رنگ و سایه روشن در سطح نما، به نحوی که جذابیت بصری تاکید گردد.
7- استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام و نمای ساختمان
8- طراحی فرم سقف ساختمان ها در هماهنگی با بناهای همجوار، به نحوی که تکمیل کننده فرم سقف همجواری ه و زمینه موجود باشد.
9- ایجاد هماهنگی در خط آسمان (خط بام، خط پیشانی ساختمان، پیش آمدگی در و پنجره) با همجواری ها
10- انطباق طراحی سقف با اقلیم خرد محله (نزولات جوی/تابش آفتاب)
11- استفاده از ریتم و الگوی مشخص در ابعاد و فرم بازشوها (در و پنجره ها)، لبه بالکنی ها و دست اندازها با توجه به الگوی به کارگرفته در نمای ساختمان های مجاور
12- ایجاد در جداره خیابان ها توجه و تاکید بر خط و لبه ساختمان های مجاور
13- طراحی ارتفاع قرنیز در خط پایه ساختمان هماهنگ با شیب زمین و ساختمان های مجاور و نیز انتخاب مصالح مناسب، مقاوم و قابل شستشو
14- آرایش و تزئین دیواره ها و جداره های صاف و یکدست

ت- تعاریف


- نمای ساختمان: بخشی از جداره خارجی ساختمان است که در معرض دید عموم قرار دارد.
- نمای شیشه ای پیوسته: به نمایی اطلاق می گردد که دارای سطوحی از شیشه باشد بطوریکه در تقسیم آن به سطوح 20 مترمربع و بیشتر، جداکننده ای با مصالح دیگر در بین نباشد.
- اجزاء ساختمان: ورودی ها، پنجره ها، تراس ها و بالکن ها و ....
- ارکان اصلی نما: ریتم های افقی (ترکیب لبه های افقی بالای فضاها با طبقات) و ریتم های عمودی (جرزها و ...) و خط آسمان
ریتم: تکرار منظم و پیوسته گروه عناصر و اجزای تشکیل دهنده نمای ساختمان

این بخشنامه بر گرفته از سایت شهرداری تهران است و عینا جهت بهره برداری خوانندگان محترم تقدیم میگردد .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

ضوابط بالكن‌ها:

1- احداث پیش‌آمدگی و بالكن در گذرهای كمتر از 12 متر مقدور نمی‌باشد.

2- احداث پیش‌آمدگی در خیابان‌های 12 متر تا 20 متر به عمق 80 سانتی‌متر و برای خیابان‌20 متر به بالا به عرض 120 سانتی‌متر مجاز می‌باشد.

3- ارتفاع پیش‌آمدگی نسبت به كف پیاده‌رو، نباید از 3.5 متر كمتر باشد و سطح آن مطابق ضوابط مربوطه جزء تراكم محسوب خواهد شد.

4- پیش‌آمدگی روی پخ دوگذر در محدوده سند مالكیت، به میزان حداكثر 1.5 متر عمود بر پخ و به شرط رعایت 3.5 متر ارتفاع از كف پیاده‌رو بلامانع است.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

ضوابط پارکینگ

اصل موضوع پارکینگ به مکان پارک خودرو و خارج شدن از آن بر میگردد . ضوابط ملاک عمل موجود برای این مهم به شرح زیر است :

فضای سر پوشیده لازم برای پارکینگ یک خودرو در یک خانه ویلایی به ابعاد 3 × 5 متر الزامیست .

زمانیکه تأمین چند واحد پارکینگ مد نظر باشد :

در اینصورت ستون گذاری ساختمان بایستی تابع ضوابطی باشد تا امکان پارک بیشترین تعداد خودرو مهیا شود.

برای تأمین یک واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 3 متر (سه متر) و آکس به آکس دو ستون طولی آن 5 متر( پنج متر ) الزامیست . در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 2.50 متر نباشد .

برای تأمین دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم آکس به آکس دو ستون عرضی 3 متر ( سه متر ) و طول آن 10 متر ( ده متر ) الزامیست . در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 50/2 متر نباشد .

دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم یعنی برای خروج خودروی عقب،خودروی جلویی مزاحم اوست و بایستی اول خودروی جلویی مزاحم خارج شود .

برای تأمین دو واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 5 متر (پنج متر ) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز 5 متر( پنج متر ) الزامیست . در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 4.50 متر نباشد

در اینصورت راه ورود و خروج به عرض 5 متر ( پنج متر ) الزامیست یا به عبارتی آکس به آکس دو ستون عرضی محل عبور 5 متر ( پنج متر ) . در هر صورت عرض محل عبور کمتر از 4.50 متر نباشد.

برای تأمین سه واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 7.50 متر ( هفت و نیم متر ) و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز 5 متر (پنج متر) الزامیست . در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 7 متر نباشد .


صدور پروانه جهت ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه درطرح ساختمانی و یا تغییرات آن حداقل تعداد محلهای پارکینگ « براساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه» پیش بینی شده باشد.


- تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است.


- رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد.


- از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود.


- حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع اولیه تا 2.60 متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا 60 سانتیمتر پایینتر از گذر باشد بلامانع است.


- در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواما صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلوت تا 2.40 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی ها مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده براساس پروانه تا 3متر و ارتفاع تمام شده 2.60 متر بلامانع است.


- فاصله داخل به داخل ستونها جهت پارک دو اتومبیل حداقل 4.50 متر با مانور اصلی 5 متر (محور تا محور ستون) بلامانع است.


- پیش بینی راه ورودی پارکینگ رامپ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و لیکن درهرحال راه ورودی جزء فضای پارکینگ ساختمان نخواهد بود.


- اجرای شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است.


- پارکینگ های مورد نیاز ساختمانها فقط در پیلوت، زیرزمین و مازاد فضای باز قابل تامین بوده و استفاده از فضای باز غیرمازاد جهت این منظور ممنوع می باشد.


- پیش بینی دو واحد پارکینگ از مجموع پارکینگهای مورد نیاز پشت سر هم بلامانع است.(صرفا در پارکینگ های مسکونی)


- عرض راه عبوری حداقل 3متر پیش بینی گردد.


- ارتفاع پارکینگ های بیش از 1000 متر مربع یا بیش از 25 واحد می تواند تا 3 متر پیش بینی شود.


- از نظر مقررات عمومی پارکینگ به لحاظ ابعاد(عمق، دهنه خالص محلهای پارک بر حسب زاویه) عرض خالص دسترسیها، حداقل شعاع، شعاع گردش رامپ ها در رابطه با ابعاد وسائل نقلیه استفاده کننده، استاندارهای بین المللی ملاک عمل می باشد.


- حداکثر شیب رامپ 15% خواهد بود.


- (زیرزمین پارکینگ) باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد، (پله، آسانسور)


- شعاع گردش رامپ 6.50 متر می باشد.(شعاع قوس از آکس رامپ)


- چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع می باشد، رامپ ورودی رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رامپ باید حداقل 5 متر باشد.


- حداقل عرض مفید برای یک واحد پارکینگ 2.50 متر و برای دو واحد پراکینگ 4.50 متر بطور مفید قابل قبول می باشد، و برای مانور اتومبیل آکس به آکس ستونها حداقل 5 متر با عرض مفید 4.50 متر لازم است.


- برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید 3.50 متر مورد نیاز است.


- برای کلیه موارد فوق طول ایست اتومبیل 5 متر قابل قبول است.


- ضوابط عرض خالص رامپ دسترسی اتومبیل به طبقات پارکینگ، برحسب اینکه تعداد اتومبیل استفاده کننده، کمتر از 25 واحد باشد 3.50 متر و بیشتر از 25 واحد، حداقل 5 متر لازم می باشد، مگر دو راه ورود و خروج هر یک به عرض 3.50 متر پیش بینی شود.


- تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مقدور نمی باشد.

شهر تهران از جهت تعیین پارکینگ لازم جهت ساختمانهای مسکونی و خدماتی به سه حوزه 1-2-3 تقسیم بندی شده که ضوابط تامین پارکینگ در این حوزه ها به شرح ذیل است:

لازم به ذکر است جهت سایر کاربردها ( تجاری-اداری-رستوران و...) تعداد پارکینگ لازم در هر سه حوزه مساوی بوده و در جدول پیوست بخشنامه پارکینگ به تفکیک ذکر گردیده است.

الف) اگر ملک کلاً به صورت یک واحد مسکونی باشد ( در هر سه حوزه پارکینگ) :

اگر سطح نا خالص کل ساختمان ( طبقات با زیر زمین ) کمتر از 150مترمربع باشد نیازی به احداث پارکینگ نیست .

اگر سطح نا خالص کل ساختمان ( طبقات با زیر زمین ) بیشتر از 150مترمربع تا ۲۰۰ متر مربع باشد یک واحد پارکینگ مورد نیاز است .

اگر سطح نا خالص کل ساختمان ( طبقات با زیر زمین ) بیشتر از ۲۰۰مترمربع باشد دو واحد پارکینگ مورد نیاز است .

ب) اگر ملک دارای بیش از یک واحد مسکونی باشد :

مساحت خالص آپارتمانm2

حوزه

S<100

100≤S<200

S≥200

حوزه یک

یک واحد

یک واحد

یک و نیم واحد

حوزه 2 و 3

1- بنا در حد تراکم مجاز باشد:نیم واحد

2- بنا مازاد تراکم مجاز باشد:یک واحد

یک واحد

یک و نیم واحد

پارکینگ مورد نیاز سایر ساختمانها :

فضاهای پارکینگ (به واحد)

درصد سطح طبقات

نوع استفاده

ردیف

حوزه سه

حوزه دو

حوزه یک

3

3

3

برای هر صد متر مربع سطح طبقات

تجاری*

1

2

2

2

برای هر صد متر مربع سطح طبقات

اداری**

2

یک چهارم

2

3

برای هر صد متر مربع سطح طبقات

مرکز اجتماعات

3

یک بیستم

یک دهم

یک پنجم

برای هر اتاق

هتـــل

4

یک دوازدهم

یک هشتم

یک چهارم

برای هر تختخواب

بیمارستان

5

2

2

2

برای هر صد متر مربع ازسطح دفتر

کارخانجات صنعتی وانبارها وکارگاهها

6

یک دوم

یک دوم

یک دوم

برای هر صد متر مربع ازسطح کارخانه

کارخانجات صنعتی وانبارها وکارگاهها

7

یک دهم

یک چهارم

یک دوم

برای هرمعلم وناظم ومدیر

مدارس

8

یک چهلم

یک دهم

یک دهم

برای هر صندلی

سینما وتاَتر

9

1

1

1

برای هرمعلم وناظم ومدیر

مدارس عالی وهنرستان

10

1

1

1

برای هراستاد

دانشگاهها

11

یک صدم

یک صدم

یک صدم

برای هرشاگرد

دانشگاهها

12

یک چهارم

یک دوم

1

برای هر صد متر مربع سطح طبقات

تاَسسیسات تفریحی

13

یک دهم

یک ششم

یک سوم

به ازاء هر نمره خصوصی

گرمابه ها

14

یک دهم

یک دهم

یک دهم

برای هر اتاق خواب(15مترمربع)

خوابگاههای دانشجویی و پانسیونها

15

یک چهارم

یک دوم

1

برای هر صد متر مربع سطح طبقات

ورزشی وتاَسیسات تفریحی

16

یک دوم

یک دوم

یک دوم

هرواحد آپارتمان با مساحت خالص تا متراژ یکصد مترمربع

هتل آپارتمان***

17

1

1

1

هرواحد آپارتمان با مساحت خالص100مترمربع وبیشتر

هتل آپارتمان****

18

یک دوم

1

2

برای هر صد متر مربع سطح طبقات

درمانگاه

19

5

5

5

برای هر صد متر مربع سطح طبقات

رستوران- تالاز – اغذیه فروشی و . . .

20

-

-

-

-

مساجد ومعابدرسمی

21
 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  | 

برخی اصطلاحات شهرداری

مشخصات زمین و نوع استفاده از آن


مساحت زمین: مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورت مجلس تفکیک قید شده است یا‌آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حد و حدودی بوده و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.)

مساحت زیربنا: مساحت هر طبقه از بنا را گویند.

مساحت کل بنا: مجموع سطح طبقات یک ساختمان اعم از روی زمین یا زیرزمین.

متوسط مساحت زمین: نسبت مساحت قطعات تفکیک شده به تعداد آن را در یک محدوده معین .

ضریب سطح اشغال : سطح اشغال شده در طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل مساحت زمین مورد نظر (طبق سند و یا مساحت وضع موجود بشرطی که بدون کسر اصلاحی کمتر از سند مالکیت باشد.).

متوسط مساحت کل بنا: نسبت جمع مساحت پروانه ها یا جمع مساحت پایان ساختمانها به تعداد پروانه ها یا پایان ساختمان صادره .

متوسط ضریب تراکم: نسبت جمع تراکم استفاده شده در هرپروانه یا بنا به تعداد کل پروانه های صادره .

مساحت کل طبقات و زیرزمین: مجموع مساحت کل طبقات احداث شده ( مطابق مساحت کل بنا ) با احتساب مساحت زیرزمین .

تعداد طبقات: طبقات احداث شده از روی شالوده تا پشت بام را شامل می گردد ( خَرپُشته جزء طبقات محسوب نمی شود. )

مساحت مفید: بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهروهای ارتباطی ، راه پله ، چاهک آسانسور ، شوت زباله ،‌نورگیرها،‌پارکینگ و انبارهای مجزا بخصوص در زیر زمین وتأسیسات و فضاهای مشاعی دیگر.

صفر طبقه : ایجاد خَرپُشته یا انباری یا توسعه بنا در طبقات موجود که منجر به طبقه اضافی نشود.

تراکم: درصد بنایی که نسبت به مساحت زمین در طبقات قابل احداث می باشد که در طرح تفصیلی برای کاربری های مختلف تعریف گردیده است. (به جز سطوح پارکینگ و مُشاعات در همکف و زیرزمین ها و انباری در زیرزمین)

عملکرد بنا(کاربری طبقات و یا کاربرد بنا) : نحوه بهره برداری از فضاهای ایجاد شده از یک ساختمان (انواع استفاده: مسکونی ، تجاری،‌اداری و…)

مسکونی : استفاده از فضاهای پیوسته ایجاد شده در یک ساختمان

بعنوان واحد مسکونی که دارای نور کافی و سرویس مناسب بهداشتی نیز باشد (مناسب برای سکونت خانواده)

تجاری : محل داد و ستد که معمولاً برگذر یا سرا یا پاساژ یا تیمچه احداث شده و عموماً دارای ویترین باشد ( مراکزی که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون تجارت عملیات تجاری انجام می دهند و معاملات و داد و ستد می نمایند.)

اداری : محلی که در آنجا افراد حقوقی و حقیقی مشغول به کار بوده و کارهای خدماتی مربوط به دولت و بخش خصوصی انجام می شود.


آموزشی: بناهایی که آموزش و پرورش و آموزش عالی و تعلیم و تربیت در آنجا صورت می پذیرد (مهدهای کودک ،‌دبستان ،‌مدارس ، دبیرستان و دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی)

صنعتی : بناهایی که منسوب و مربوط به صنعت بوده و در آنجا قطعات کوچک و بزرگ ، سبک و سنگین و حجیم و کوچک صنعتی ساخته می شود.


کشاورزی: بنایی که در آن انواعی از کشاورزی، کشتکاری، زراعت ، فلاحت، دامداری، پرورش طیور، پرورش ماهی انجام می پذیرد و یا بصورت بنا و یا سالن های کوچک و بزرگ ،‌گلخانه ها ، سوله ها یا مراکز نمونه پرورش ایجاد شده اند.

فرهنگی : بنایی که در آن به امور فرهنگی پرداخته می شود. مانند آموزشگاه های مختلف ، دفاتر انتشاراتی،‌گالری ها،‌سینما، تئاتر و…


مذهبی : بنایی که برای انجام آداب و آئین مذهبی احداث می گردد.


بهداشتی : بنایی که امور مربوط به تندرستی و بهداشت شهروندان در آنجا انجام می پذیرد. مانند بیمارستان ،‌کلینیک ، ‌درمانگاه ، تیمارستان و…


تفریحی – ورزشی: بنایی که درآن بتوان به پرورش تناسب و فیزیک بدنی پرداخته و امکانات شادمانی و فرح شهروندان را فراهم نمود. مانند شهربازی ، زمین های ورزشی ، باشگاه های ورزشی ،‌ استادیوم ها ،‌استخرو…

حمل و نقل ‌: بنایی که جهت امور جابجایی و تردد شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد. مانند پایانه ، پارکینگ روباز و طبقاتی ، فرودگاه ، راه آهن

خدماتی: بنایی که در خدمت آسایش و رفع نگرانی های شهری مورد استفاده قرار گیرد، مانند آتش نشانی ، مراکز جمع آوری زباله ، سرویسهای عمومی

تجهیزات شهری: بناهایی که جهت برطرف نمودن نیازهای شهری ایجاد می شود مانند پُست های برق و گاز، مراکز مخابراتی، مراکز تصفیه آب


کاربری زمین : نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری و طرحهای جامع و تفصیلی، کاربری ملک گویند.


پست : اراضی که برای ایجاد مراکز و دفاتر پستی پیش بینی گردیده است.

حریم: اراضی که بدلیل نیاز به فاصله ایمنی لازم است حفظ گردد و در آن بنایی ایجاد نگردد و یا مقررات خاصی رعایت شود.


تاسیسات شهری: اراضی که در اختیار تأسیسات شهری مانند نیروگاه ، پُست برق، پُست گاز ، ایستگاه رادیو و تلویزیون و غیره قرار گیرد.

نظامی و انتظامی : اراضی که برای احداث پادگان ها و عملیات نظامی در اختیار ارتش و نیروهای انتظامی قرار گیرد.


داخل طرح اجرایی : اراضی واقع در طرح های دردست اقدام شهرداری.‌(که عمدتاً طرحهای شبکه گذرها و میادین می باشند)


کلاً‌داخل طرح : اراضی که کلاً‌ در طرح شبکه شهری و یا خدمات شهری واقع شوند.

معوض شهرداری: اراضی که شهرداری در اختیار خود قرارداده تا در صورت نیاز به صاحبان املاکی که ملک آن ها در طرح واقع می شوند واگذار نماید.

انبارها: اراضی از شهر که بعنوان بارانداز و احداث انبار اختصاص یابد.

خدمات شهری: اراضی با کاربری خدماتی مانند: آتش نشانی، مرکز جمع آوری زباله ، تجهیزات شهری


فاقد کاربری : اراضی که فاقد هرگونه کاربری هستند یا بعنوان ذخیره های شهری در نظر گرفته شده اند و یا هنوز طبق برنامه طرح جامع ، آزاد سازی و طرح تفصیلی ندارند.

تراکم استفاده شده : عبارت است از سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هرکاربری (مُشاعات و پارکینگ و انباری در زیرزمین و پارکینگ درهمکف جزء این سطوح محاسبه نمی گردد)

مساحت زیربنای مُشاعات در مسکونی: شامل مجموع مساحت تأسیسات ، راهرو ، راه پله،‌آسانسور ، لابی ، ‌سالن اجتماعات ، استخر و سونا و ورزشی ، سرایداری ، شوت زباله ، نگهبانی ، نورگیرها ، سرویس بهداشتی و انباری مُشاع جزء سطوح مُشاعات می باشند.

درصد بنای مفید استفاده شده: درصد مجموع زیربنای مفید طبقات در طبقات، نسبت به مساحت ملک(طبق سند مالکیت) . (زیربنای کل ، منهای مُشاعات و پارکینگ و انباری)

فضاهای سبز- پارک عمومی: ملکی که دارای طرح پارک ، حریم سبز ، جنگل مصنوعی و … طبق طرح تفصیلی و جامع می باشد، بارده بندی باغ کودک ، پارک محله ، پارک منطقه ای و پارک های عمومی شهری ،‌ حریم سبز بزرگراهها ، اتوبانها ، بزرگراه ها ، کمربند سبز شهری


انواع پروانه


پروانه ساختمانی: مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک در قطعات بایر ( زمین خالی ) صادر می گردد .


تخریب و بازسازی : پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید براساس طرح تفصیلی صادر می گردد.


اضافه اشکوب : مجوز احداث طبقاتی برروی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبدیل : مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و… صادر می گردد.

تغییرات – تعمیرات: پروانه ای که منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.


تمدید پروانه: در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.


تغییر نقشه : در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات یا جابجایی فضاها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.


ابطال پروانه : در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه صادره و ابطال آن و پیوست به پرونده بصورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت گردد.


تعویض مهندس ناظر یا مجری: در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر ، مجری ، مراجع ذیصلاح ، معرفی ناظر و مجری جدید ، مجوز فوق صادر می گردد.

انواع گواهی


عدم خلاف: در صورت شروع به کار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه معامله و یا انقضای مهلت پروانه (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف ، پس از رسیدگی ، ‌گواهی جدیدی به نام گواهی عدم خلاف صادر می گردد.

بلامانع ناحیه: در موارد بروز تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری شود، پس از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ، مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد

بلامانع شهرسازی: درصورت درخواست انواع پروانه و کشف خلاف در بنا و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه کار ، بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.


پایان کار: در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر، گواهی پایان کار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود.


پایان کار آپارتمانی: صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد هریک از آپارتمان های یک مجتمع بشرطی که در اختصاصیات و مُشاعات تخلفی حادث نشده باشد .


پایان کار قبل از ۴۹: جهت بناهایی با هر کاربری که قبل از اردیبهشت سال ۱۳۴۹ ( تاریخ ابلاغ طرح جامع شهر تهران به شهرداری جهت اجرا ) احداث و بهره برداری گردیده اند ( شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند) پایان ساختمانی قبل از ۱۳۴۹ صادر می گردد.


تمدید پایان کار: در صورت انقضای اعتبار پایان کار و عدم وجود هرگونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان کار مذکور با همان مشخصات مجدداً‌ تمدید می گردد.

انواع اراضی


اراضی بسیار زیادی را می توان در این تقسیم بندی نام برد اما تنها به سه دسته مهم می توان اشاره نمود.


زمین دایر : به اراضی دارای ساختمان و تأسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی باشد ، می گویند .


زمین بایر : به اراضی فاقد ساختمان و تأسیسات می گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند.


زمین موات : به املاکی که فاقد ساختمان و تأسیسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و کشاورزی نداشته اند گویند. و متعلق به دولت است .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |