کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان

توضیحاتی در مورد سقفهای پلی استایرن-دیوارهای تری دی پانل-سیستم های پانلی

سقف هاي تيرچه بلوك يكپارچه

 

از نظر فني-

اقتصادي مهمترين ويژگي سقفهاي" تيرچه بلوك يكپارچه پانلي"، رعايت دقيق وكامل ضوابط استفاده از بلوك‌هاي پلي استايرن منبسط شونده نسبت به "سقفهاي تيرچه و بلوك يونوليتي" مي‌باشد.مطابق ضوابط وضع شده در اين خصوص (به پيوست)، اتصال مستقيم اندود سفيدكاري از زير به بلوكها (حتي نوع شياردار) مجاز نبوده و لايه گچ بايستي با اتصال مكانيكي (نظير رابيتس) به سقف تكيه كرده و متصل گردد.دراكثريت قريب به اتفاق موارد ساختمانسازي بخش خصوصي اين ضابطه رعايت نگرديده و صرفاً به چسبندگي موقت و ضعيف بين نازك كاري و بلوكهاي سقفي اكتفا مي‌گردد. اينگونه سقفها پس از مدتي دچار ترك خوردگي در اتصال بين گچ و يونوليت گرديده و نيز در هنگام آتش سوزي با جمع شدگي پلي استايرن، لايه نازك كاري را كاملاً رها خواهند نمود.در سقفهاي نيمه پيش ساخته PBPANEL، (به لحاظ وجود شبكه مفتول گالوانيزه از زير كه با مفتولهاي ضخيم به مش حرارتي بتن بالاي سقف آويزان شده‌اند)، عملكردي مانند سقف كاذب با آويز داشته و اين ضابطه فني رعايت مي‌گردد. به همين علت در مقايسه اقتصادي بايستي قيمت تمام شده اين سقف را با انواع سقفهاي سازه اي ديگر (مثل تيرچه- بلوك) به علاوه كاذبكاري اجباري (غير تزئيني) مقايسه نمود.

1- لازم است نصب پانل هاي سقف پيش از اتمام بتن پاشي ديوارها انجام شود.

2-ميلگردهاي تحتاني تيرچه بتني بايد از هر دو سمت آن به صورت آزاد امتداد داشته باشند، به طوري كه حداقل 8 سانتي متر آن ها روي پانل ديواري قرار گيرد.

3-بتن ريزي سقف و شناژهاي افقي به عنوان المان مرزي و محل نشيمن تيرچه ها بر روي ديوار پانلي بايد همزمان صورت گيرد.4-      در صورت انجام آزمايش و حصول اطمينان از روش اجرا، جهت شمع بندي مي توان از تخت بنايي يا قالبهاي فلزي (به عرض حداقل 25 سانتي متر) به فواصل حداكثر يك متر در جهت عمود بر تيرچه‌ها استفاده نمود.پيوست نامه شماره 388000/87/80 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران      سيستم تيرچه بلوك يكپارچه پانلي از لحاظ محاسبه آرماتورهاي اصلي شبيه سقفهاي تيرچه و بلوك محاسبه مي‌شود.به لحاظ عدم وجود اطلاعات كافي در خصوص بارهاي مرده (مثل ميزان و نوع مصالح به كار رفته در كفسازي و وزن تيغه بندي روي سقف و ارتفاع آن)، بارهاي زنده (تابع كاربري بنا) و شرايط تكيه گاهي محاسبة كلي براي آن نمي‌توان ارائه داد.با اين وجود بهترين راهنما براي طرح آرماتورهاي كششي (پايين تيرچه) جداول كمك طراحي انتهاي نشريه 94 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي باشد. (جدولهاي شماره 57 و 58 براي انواع مقادير بارها و دهانه هاي متفاوت با ارتفاع تيرچه 20 و 25 به پيوست مي‌باشند).         از نكات مهم اجراي سقفهاي تيرچه بلوك رعايت حداكثر درشت دانه به ابعاد 8 ميلي متر براي ساخت بتن (نشريه 94 سازمان برنامه صفحه 34 بند الف- ........... شن نخودي تا 8 ميلي متر ............ )و اعمال خيز منفي معادل 005/0 طول دهانه تيرچه با بلندتر اختيار نمودن شمع وسط تيرچه قبل از بتن ريزي مي توان اشاره نمود.  در محصولات تيرچه بلوك يكپارچه پانلي قابليت استقرار خاموت تيرچه با شبكه مفتول به قطر 5/3، 3 و 5/2 ميليمتر به فواصل 5/6 سانتي متر وجود دارد كه كفايت آن مي بايستي بر اساس محاسبه خاموت لازم در قطعه خمشي (بر اساس نيروي برشي موجود) توسط مهندس طراح سازه پروژه محاسبه و كنترل گردد. در صورت عدم كفايت براي بارها و دهانه هاي خاص مي توان از آرماتورهاي اوتكا در فضاي قالب تيرچه به قطر و فواصلي كه مهندس محاسب پروژه لازم ميداند استفاده نمود. (استفاده از محصول سفارشي به قطر خاموت 5/3، جاگذاري ميلگرد برشي يو شكل به قطر و فاصله لازم در اجرا يا محصول بدون خاموت و جاگذاري خرپاي فلزي تيرچه هاي پيش ساخته نيز امكان پذير مي‌باشد)همچنين براي پروژه هايي كه به علت حجم بالاي ساخت و ساز و يا ارتفاع بلند سقف با كمبود ابزار اجراي سقف مواجه مي‌باشند قابليت تعبيه ناوداني‌هاي سبك گالوانيزه در فضاي زير بلوكها جهت خود ايستا كردن پانلهاي سقفي و كاهش نياز به شمع بندي و نيز امكان اجراي آويز از زير سقفها موجود مي‌باشد. ابعاد تيرچه هاي بتني: ابعاد استاندارد موجود براي تيرچه هاي بتني كه براي بارها و دهانه هاي رايج كاربرد دارند شامل 25 الي 5/12 سانتي متر با گام 5/2 سانتي متر و عرض حداقل 10 سانتي متر مي‌باشند.مع الوصف در صورت نياز براي پروژه‌هاي خاص با دهانه‌هاي خيلي بزرگ يا بارهاي زياد در خط توليد PBPANEL قابليت ارائه تيرچه تا ارتفاع 35 سانتي متر با عرض بزرگتر تا 15 سانتي متر وجود داشته كه براي طرح آن قابليت تكرار در مدولهاي به عرض 20/1 متر (عرض ثابت خط توليد) وجود دارد. به لحاظ كيفي مواردي چند به شرح زير را مي توان برشمرد:

1-   يكپارچگي بتن تيرچه و بتن رويه و حصول اطمينان از كيفيت آن (عدم بتن ريزي پاشنه به صورت مجزا).

2-   حذف تيرچه پيش ساخته و فقط خريد و نصب ميلگرد طولي تيرچه در محل.

3-    حذف خريد بلوك پلاستوفوم با استفاده از بلوك فشرده نسوز يكپارچه با تيرچه

4-   حذف آرماتور بندي سقف با تعبيه دقيق مش حرارتي و پوشش بتني روي فوم در محصول

5-   حذف رابيتس بندي اجباري براي آتش سوزي با تعبيه مش گالوانيزه مسلح كننده گچ نازك كاري در محصول

6-   حذف پل حرارتي و رد فوندوله تيرچه با ايجاد سطح تمام عايق زير سقف.

7-   حذف محدوديت دهانه با امكان طرح تيرچه به صورت تكيه گاه پيوسته و با ميلگرد بالاي 16 و ابعاد تيرچه بزرگتر.

8-   طول نامحدود و ارتفاع متغيربا عرض 20/1مترو چگالي حداقل 15 در توليد.

9-   امكان اجراي كلاف عرضي مياني با ذوب كردن EPS و ايجاد فضاي لازم براي tie-beam در اجرا.

10-   عدم نياز به شاتكريت از زير برخلاف سقفهاي پانلي و عدم محدوديت دهانه سقفهاي پانلي به روش شاتكريت از زير و رو. - آرماتورافت و حرارت (نشريه 94 صفحه 37 بند 3 و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ويرايش 1388 بند 9-15-4-1-2 صفحه 266)مطابق نشريه 94 آرماتور حداقل افت و حرارت بايستي داراي حداقل نسبت 00175/0 در جهت عمود بر تيرچه ها و 00125/0 در جهت موازي تيرچه ها به سطح مقطع بتن رويه باشد.

 ضخامت بتن رويه برابر حداقل  فاصله محوري تيرچه هاي موازي (در سقفهاي معمول با بلوك 50 و تيرچه 10 سانتي متري معادل 5 سانتي متر) باشد.در مورد ميلگردهاي S500 (مفتولهاي مش فوقاني تيرچه بلوك يكپارچه پانلي همواره مقاومتي بالاي 500 مگا پاسكال دارند) مطابق مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، براي دالهاي زير 1000 ميليمتر، نسبت فوق به 0015/0 كاهش مي‌يابد

.- در اجراي آرماتور حرارتي در سقفهاي تيرچه با بلوك يونوليتي (سقفهاي معمولي) روش رايج حركت آرماتور بند با كلاف ميلگرد 5/6 ساده و خواباندن آن روي سطح بلوكها در دو جهت ميباشد كه در نتيجه شبكه اي نامنظم بدون كنترل دقيق فواصل و عدم رعايت پوشش بتني زير ميلگرد بوجود مي‌آيد. (به لحاظ عدم وجود مش جوشي و كمبود استحكام آرماتور در حد فاصل دو لقمه يا فاصله دهنده

 – در صورت وجود- مي‌باشد) اين امر منجر به عدم تسليح بتن رويه مطابق شرايط استاندارد گرديده و غالباً در سقفهاي با بلوك يونوليتي، شبكه آرماتور به داخل پلي استايرن فرو رفته و يا در حين بتن ريزي و حركت كارگران از محل خود جابجا مي گردند و سطوحي را با فاصله زياد آرماتور

- بتن غير مسلح- تشكيل مي‌دهند.  - در محصولات سقف PBPANEL اين نقيصه به وسيله تعبيه كانكتورهاي جوش شده به مش فوقاني، رفع گرديده و فاصله مناسب- در حالت معمولي برابر 2 سانتي متر

- بين سطح مش تا روي بلوكها تعبيه گرديده است كه رفتار خمشي دال رويه در حد فاصل دو تيرچه را تضمين مي‌نمايد.

-جنبه ديگر بهبود رفتار دال رويه با ضخامت كم (5سانتي متر در حالت معمول) عبارت است از پراكندگي يكنواخت شبكه آرماتور در سطح، با استفاده از ميلگرد با قبطر كم و تعداد زياد (5/2 ميلمتر به فواصل 5/6 سانتي متر در جهت عمود بر تيرچه ها و 5/2 ميلمتر به فواصل 5/7 سانتي متر به موازات تيرچه‌ها) كه طبق اصول اوليه بتن مسلح به جهت تأمين مناسب طولهاي گيرايي مفتول با اقطار پايين و مقاومت بالا، از رفتار به مراتب بهتري برخوردار ميباشد.

 - عمل آوري مناسب: از آنجا كه پس از بستن پانلها در كنار يكديگر و اجراي اتصال اورلپ چپ و راست بين قطعات مجاور، قالب زيرين بتن به صورت يكپارچه از جنس عايق EPS مي‌باشد، حفظ دماي بتن تازه در فصول سرد و نيز عدم امكان فرار شيرابه بتن كمك شاياني به عمل آوري بتن ريخته شده مي‌نمايد.  روش اجرا: در مورد سقفهاي بدون ناوداني گالوانيزه سبك (غير خود ايستا) توصيه شركت M2استفاده از شبكه تيرهاي چوبي (دو تراش) به فواصل 60 سانتي متر در جهت عمود بر تيرچه ها (در زير سقف) و شبكه تيركهاي حمال عمود بر آنها به فواصل 120 سانتي متر در زير تيرهاي چوبي مي‌باشد (كه به شمع هاي شاقول متكي بر كف تكيه كردند). در سقفهاي داراي ناوداني با ضخامت 8/0 ميلي متر و ارتفاع مقطع 17 سانتي متر و عرض بال 3 سانتي متر، فاصله شمع ها تا حدود 2 متر افزايش مي‌يابد.                               - روش رايج ساده تري كه در صورت اجراي دقيق جوابگوست استفاده از تخته‌هاي 25 سانتي به ضخامت حداقل 5 سانتي متر و مقاومت كافي (مثل تخته‌هاي زير پايي و يا قالبهاي بتني با عرض مشابه) به فواصل محور به محور يك متر در زير سقفهاست كه بر جكهاي سقفي صليبي تكيه نموده‌اند. - مانند سقفهاي بتني معمولي، شرايط تكيه گاهي شمع هاي چوبي يا جكهاي سقفي بايد داراي صلبيت كافي براي جلوگيري از نشست تحت بارهاي اجرايي (مثل بتن ريزي) بوده و تمهيداتي براي اولين طبقه (شمع گذاري روي خاك بين پي‌ها) و طبقات بعدي (شمع گذاري روي نقاط ضعيف و سقفهاي داراي بتني كه به مقاومت كافي نرسيده است) صورت گيرد. - غالباً براي سهولت بالا بردن پانلها به طبقات، آرماتور گذاري طولي داخل تيرچه ها، در روي سقف و با بلند كردن موقت پانل از يك سمت به مقدار لازم انجام مي‌گيرد. در آرماتور گذاري فوقاني ضوابط ميلگرد منفي تكيه گاهي كه اين بار مي تواند با بلندتر انتخاب نمودن آرماتور فوقاني اجرا شود، بايستي رعايت گردد. نيز جهت تقويت مقاومت برشي تكيه گاهي بسته به محاسبات مي توان از آرماتورهاي اوتكا، خاموتهاي يو شكل در اجرا و يا مش ضخيم تر در توليد استفاده نمود.  - جزئيات اجرايي و نحوه اتصال سقفهايي با سازه مشابه (با كاربرد در ساختمانهاي داراي اسكلت) به طرز مفصلي در نشريات 82 و94 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ارائه شده اند.         

- براي دستيابي به سطوح تمام عايق وكاملاً هم تراز از زير سقفها (در حالاتيكه سقفهاي پانلي در سازه‌هاي معمول داراي اسكلت فلزي و بتني به كار مي‌روند)، راه حل مناسب، اجراي پانلهاي ديواري با عرض و ضخامت كم در سطح زيرين شاه تير فلزي و يا پوتر بتني، (حدفاصل پانلهاي سقفي طرفين عضو سازه‌اي مزبور) مي باشد. جهت استقرار پانل مزبور بايستي از مشهاي وصله تخت، براي اندودكاري زير سقف استفاده نمود.  - براي اجراي دقيق خيز منفي 005/0 (معادل 3 سانتي متر بالارفتگي وسط تيرچه 6 متري به سمت بالا، قبل از بتن ريزي) كه با بلندتر اختيار نمودن جك وسط سقف امكان پذير مي باشد، حتماً بايستي در آن نقطه ما بين ميلگردهاي پاييني تيرچه و كفشك يونوليتي آن، از قطعه فاصله دهنده استفاده نمود تا فشار جك وسطي به سمت بالا، باعث چسبيدن قالب يونوليتي به ميلگرد پاييني (و حذف كاور بتن) نگردد.  - قالب بنديهاي متعامد:

در موارديكه به آرماتوربندي و قالب بندي در جهت عمود تيرچه ها نياز باشد مانند:

- اجراي كلاف مياني عرضي (Rib-Tie Bean)

- امتداد تيرچه هاي كنسول روي سقف داخلي پلان (تامين طول گيرايي آرماتورهاي كنسول، با ادامه يافتن به داخل سقف)

- تيرچه مضاعف متعامد براي تكيه گاه تيرچه هاي جهت اصلي (به منظور تامين تكيه گاه و اجراي بازشو در سقف) مي توان به وسيله سشوار صنعتي مسيرهاي لازم را جهت ايجاد قالب تيرچه مانند ذوب نموده و آرماتوربندي لازم را انجام داد.در صورت بزرگتر شدن عرض فضاي ايجاد شده از 10 سانتي متر در پانلهاي سقفي معمول، قالب بندي زير فضاي ايجاد شده الزامي مي‌باشد. در اين گونه موارد بايستي ضخامت 5 سانتي متر پلي استايرن از زير براي تامين قالب زيرين، باقي مانده باشد و از دقت اجرا و مقاومت آن اطمينان حاصل نمود.

بر ضوابط فني

 

1-استاندارد شماره 11108 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه از شهريور ماه 1388 در سراسر كشور لازم الاجرا شده است، حداقل چگالي 15 كيلوگرم بر مترمكعب را براي پانلهاي سه بعدي (اعم از ديوار باربر يا غير باربر) و بلوكهاي سقفي الزامي دانسته است. 

 

 

 

  2-      دستور العمل طراحي، ساخت و اجراي سيستمهاي پانل پيش ساخته سه بعدي، (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)، حداكثر ارتفاع مجاز سازه هاي كامل پانلي را تا 4 طبقه با ارتفاع حداكثر 15 متر اعلام نموده است و در طرحهاي سازه پانلي مانند براي فضاهايي مانند طبقه پاركينگ كه ديوار باربر نمي تواند همه جا اجرا شود استفاده از قاب بتني با شكل پذيري زياد و اتصال ماهيچه اي را مجاز دانسته است. (استفاده از سازه تركيبي)

3-در شركت ايتاليايي M2 طبق مستندات موجود اجراي ساختمان تا چهار طبقه با ديوار باربر سازه‌‌اي به وسيله پانل تك، مجاز دانسته شده است.

 

 -    

  استاندارد شماره 7143 ايران براي پانلهاي غير باربر مشخصات پيشنهادي را ارائه مي‌دهد كه تابع ارتفاع ديوار و موقعيت ديوار (پيراموني يا داخلي) مي باشد و بر اين اساس ضخامت لايه عايق را بين 2 الي 10 سانتي متر و قطر مفتول شبكه را بين 5/2 الي 5/3 ميلي متر اعلام مي‌نمايد. و در آن، ضخامت كل ديوار تمام شده نسبت به لايه عايق جمعاً 6 سانتي متر بزرگتر پيشنهاد مي‌گردد. مشخصات ذكر شده در فهرست بهاء اين عدد را معادل 5 سانتي متر اعلام نموده است.

5- نشريه 385 براي ديوار باربر قطر مفتول شبكه را بين 5/2 الي 6 ميليمتر و در حالت غير باربر با شرايطي (نسبت مساحت مفتول به فاصله آنها و نسبت مفتولهاي تار به پود و ابعاد چشمه) استفاده از مفتول 2 را نيز مجاز دانسته است.

 

6-حداقل مقاومت جاري شدن براي مفتولهاي كوچكتر از 2/3 ميليمتر در نشريه 385 برابر 450 مگا پاسكال و در ضوابط شركت M2، 680 مگا پاسكال با شرط تأمين شكل پذيري (30% كاهش سطح مقطع و 8% افزايش طول در حين گسيختگي كششي) و در تأييديه فني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 240 مگا پاسگال (معادل فولاد نرمه ساختماني) عنوان شده است .درمشخصات بتن پاششي بايد ضوابط آيين نامه بتن ايران و مبحث نهم مقررات ملي ساختمان، براي تهيه و تست مصالح، ساخت بتن، اجراي بتن و عمل آوري و نگهداري بتن به طور كامل رعايت گردد.

 

 7-اييديه فني مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ساختمان با صفحات منفرد ساندويچي را تا حداكثر ارتفاع 2/7 متر از تراز پايه يا دو طبقه مسكوني مورد تاييد دانسته است. امكان اجراي اين سيستم در انواع زمينها و كليه پهنه‌هاي لرزه خيزي ايران بر اساس آيين نامه زلزله 2800 مجاز مي‌باشد.

 

 8-جدول 6 استاندارد 2800 ایران، اجرای ساختمان با دیوار باربر بنائی مسلح تا 4 طبقه و بتنی مسلح با شکل پذیری متوسط تا 50 متر ارتفاع را مجاز دانسته است. پانلهای دوبل موسوم به دیوار ساندویچی دو لایه با بتن میانی در جا، از آنجا که امکان انواع آرماتور بندی و ضخامت دیوار بتنی لازم طبق محاسبات در آنها قابل دستیابی است ( قسمتی از میلگرد گذاری در خط تولید و قسمتی در پای کار ) به جز جنس قالب با دیوار بتنی معمولی تفاوتی ندارد.

 

9- در كتاب رسمي آموزشي دوره فني حرفه‌اي، اجراي ساختمان با ديوار آجري تا 4 طبقه مجاز دانسته شده است

10-عليرغم تاييد روي نحوه اجراي نازك كاري در زير بلوكهاي پلي استايرن سقفي (نامه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن به شهرداري تهران)، الزاماتي كه روي سيستمهاي ICF وضع شده اند، اشاره اي به نحوه اجراي سطوح تمام شده روي قالبهاي ماندگار پلي استايرني كه در اجراي ديوارهاي باربر بتن آرمه كاربرد دارند، و محدوديتهاي آن يا جزئيات لازم نگرديده و اين امر نقطه قوت و تمايزي است براي سيستمهاي RICF كه روي سطوح پلي استايرن آنها به وسيله شبكه مفتول جهت حفظ نازك كاريها مسلح شده اند.

بازرسي‌هاي چشمي

 

1-    مقاومت مش:

از آنجا كه براي توليدشبكه مفتول (مش) از بين حدود 500 نوع مفتولي كه در بازار وجود دارد، در شرايط فعلي به كارگيري بيش از 20 مدل آنها در توليد مش غير استاندارد رواج دارد كه هر كدام، يكي از معيارهاي مقاومت، شكل پذيري، جوش پذيري و امثالهم را رد مي نمايند، يكي از آزمايشات ساده روي مشها و روي اتصال مش و رابط، مهار يك قطعه (تار، پود يا رابط) و حركت دادن قطعه ديگر(غالباً به وسيله آچار F) مي باشد. در صورت كفايت مقاومت جوش نقطه اي، پس از تغيير شكل قطعه، هيچ يك از جوشها نبايد دچار گسيختگي و جدايي قطعات گردند.تنها در روش جوشكاري اتوماتيك مي توان آمپراژ، فشار تماس و زمان تماس دو قطعه را به وسيله PLC كنترل نمود تا علاوه بر امتزاج كامل دو قطعه، عيوب جوشكاري مانند ذوب ناقص، كاهش سطح مقطع و تركهاي ناشي از شرايط غير استاندارد )كه همگي منجر به ضعف در توليد مش و توليد پانل مي‌گردند،( به وجود نيايند.

 2-    فشردگي پلي استايرن:

 اين آزمون ساده با جداكردن مفتول ها از پانل و اندازه گيري دقيق ابعاد قطعه و محاسبه حجم آن (بر اساس ابعاد) و توزين قطعه و در نهايت محاسبه جرم حجمي پلي استايرن امكان پذير مي باشد. در حال حاضر مطابق با استاندارد اجباري شماره 11108 حداقل چگالي 15 كيلوگرم بر متر مكعب مي‌باشد.

3-    كند سوز بودن:

 در صورت رعايت گريد F در محصولات با مجاور قراردادن شعله مستقيم روي پانل، EPS شروع به ذوب شدن، جمع شدن و تبخير نموده ولي با دور كردن شعله در كمتر از چند ثانيه شعله خاموش شده و پانل كمكي به گسترش شعله نمي‌نمايد.مطابق استاندارد، رعايت گريد E براي استفاده در ساختمان سازي (بدون ايجاد گازهاي سمي و خفه كننده) الزامي است. (درج علامت ASTM-E84 يا معادل آن روي بسته بندي مواد خام، كه با بازديد از خط توليد امكانپذير است)      

 

4-پوششهاي غير استاندارد مش:

روشهايي مانند اسيدشوري و مس بار نمودن، با تجسم شرايط نگهداري پانل و طول زماني اجراي پانلها از نصب تا شاتكريت و نيز بررسي مدارك فني معتبر، روشهاي پذيرفته اي براي جلوگيري از خوردگي و تأمين اصطكاك در بتن نمي‌باشندبديهي است بازرسي چشمي، براي تاييد كيفيت پانل، كفايت ننموده و مشخصات فيزيكي و شيميايي پانلها بايد بر اساس آيين نامه هاي معتبر به روش استاندارد مورد آزمون قرار گيرند.

 

كنترل كيفي

 

   1- انتقال تكنولوژي :

  براي ارائه محصولي جديد در زمينه مصالح ساختماني به بازار ، راه اندازي خط توليد ، بتنهايي كفايت ننموده و انتقال كامل تكنولوژي ، تنها در صورت وجود نظام جامع كنترل كيفي، دسترسي به ضوابط فني كامل، مشاوره و اجرا بر اساس ضوابط مزبور براي تبديل كالاي واسطه‌اي به كالاي مصرفي ، امكان پذير خواهد بود.در غير اينصورت انتقال ناقص تكنولوژي پانل، تاثير مثبت و كاملي در سرعت ، كيفيت و ساير مزاياي مورد انتظار از فن آوري نوين نخواهد داشت.در اين رابطه بايستي عملكرد اعضا و اجزاي ساختمان از تمامي جنبه هاي سازه، معماري، تاسيسات و نازك كاري و از حيث سرعت اجرا، كيفيت، دوام، استحكام، جنبه هاي فني، اقتصادي توليدي و اجرايي مدنظر قرار گيرند.

ضوابط فني كامل و ايده آل بايستي در رابطه با معيارهاي فوق الذكر از نگرش جامع، واضح و قابل استفاده (عملي) برخوردار باشند.به عنوان مثال در مورد پانلهاي ديواري غيرباربر، انتخاب ضخامت هسته عايق و فشردگي پلي استايرن بايستي منجر به عايقكاري كافي و موثر در بهينه سازي مصرف حاملهاي انرژي گرديده و علاوه بر آن پانلها از استحكام موقت براي حمل و نصب و بتن پاشي و استحكام دائم (پس از اجرا) براي بارهاي موضعي و موردي وارده برخوردار باشند.انتخاب چگالي كمتر از حد استاندارد (طبق استاندارد شماره 11108 برابر 15 كيلوگرم بر سانتي متر مربع) و تنش تسليم كمتر از ميزان لازم، عملاً موجب لقي ديوار در حين بتن پاشي و استحكام پايين پس از اجرا مي گردد و اينگونه مشخصات بايستي حتماً در توليد رعايت و تأمين گردند در غير اينصورت براي رسيدن به نازك كاري نهايي ضخامت لايه بتن پاششي يا گچ رويه به چندين سانتي متر بيش از ميزان لازم خواهد رسيد.

 همچنين در مورد كاربرد پلي استايرن در قالبها يا بلوكهاي سقفي، موضوع، فقط عملكرد سازه اي قالب ماندگار نمي باشد بلكه رفتار بلوك به عنوان تكيه گاه دائم لايه نازك كاري زير سقف و مقاومت در برابر حريق از فاكتورهايي است كه با توليد محصولي كامل و مشخصاتي مطلوب مي تواند جلوي خطاي اجرايي و روش غير استاندارد ساختمان سازي را بگيرد. (جلوگيري از وادادگي بلوكهاي با فشردگي كم پس از گذشت زمان بهره برداري كه موجب ايجاد ترك در سقف   مي گردد و يا عدم استفاده از اتصال مكانيكي نگهدارنده گچ زير سقفهاي يونوليتي كه در حين آتش سوزي يا سيكلهاي تغييرات حرارتي لايه نازك كاري را رها خواهند نمود)

مديريت شركت پايكار بنيان پانل با بيش از نيم قرن فعاليت مستمر و موفق در امر صنعت، تجارت وساخت و ساز، پس از چهار سال مطالعه روي تكنولوژيهاي روز دنيا و انتخاب گروه صنعتي ساختماني M2 PANELS ايتاليا، شركت PBP را با تيم هاي تخصصي در كليه زمينه هاي لازم ، تجهيز نمود. پر كاربردترين محصول شركت با برند PBP حاصل فعاليتهاي جامع و گسترده فني مهندسي بوده كه با انتقال كامل تكنولوژي به بازار مصرف معرفي مي‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

   6∑ و TQM مديريت فراگير كيفيت و پياده سازي:  

 

 

 

تنها در شركتهاي بزرگ (با تيراژ توليد بالا ) ميتوان نظام جامعي براي كنترل كيفيت تمام مراحل كار، از انتخاب و سفارش مواد اوليه تا كنترل مستمر سلامت و دقت ماشين آلات و روش توليد را پياده نمود.چرا كه در كارگاههاي توليدي با حجم پايين ،آنچه براي پياده سازي نظام جامع كنترل كيفي لازم است، يعني فضاي كاري براي تجهيزات گسترده آزمايشگاهي وحضور پرسنل با تخصصهاي گوناگون و سرمايه گذاريهاي مربوطه، بلحاظ ايجاد سربار هزينه زياد روي قيمت تمام شده ، امري غير ممكن ميباشد.

بديهي است با نگاهي اجمالي به الفباي مبحث كنترل كيفيت در مهندسي صنايع ، ميتوان دريافت كه وجود ساز و كاري ناقص تر يا خلاصه تر از نظام جامع كنترل كيفي در توليد محصولي مانند پانل، هيچگونه امكان و كارائي نخواهد داشت.وجود واحد كنترل كيفي QC كه تنها در خروجي خط توليد ، محصولات نهايي را قبول يا رد نمايد براي محصولي مثل پانل، علاوه بر اينكه عملي نبوده در يك بنگاه اقتصادي، توجيهي نيز نداشته و بدون وجود تجهيزات آزمايشگاهي و ابزارآلات سنجش عددي كميتهاي لازم ( كه تشكيل دهنده شروط كيفي كالا ميباشند.) اصولاً امكانپذير نميباشند.  در امور صنعتي، كيفيت امري تصادفي نيست، بلكه حاصل فكري خوب است، با كار تيمي متخصصين گوناگون، با تلاشي منسجم و مستمر، كه از ابزار و تجهيزات كافي در فضاي كاري نيز برخوردار باشند. از آنجا كه در محصولات صنعتي، كيفيت، با اندازه گيري كميت پارامترهاي گوناگون سنجيده ميشود، كيفيت مطلوب و اقتصادي، نميتواند براساس بازرسي غير مستمر و فقط بر عهده شخصي (حتي با تجربه) بدون در اختيار داشتن ابزار مخصوص و بكار گيري دائم آنها بدست آيد.

1- مشاوره و اجرا: 

شركت پايكار بنيان پانل با همكاري مهندسين مشاور، اساتيد دانشگاه و پيمانكاران داراي صلاحيت و سابقه مفيد در طرح و اجراي سازه هاي پانلي، پس از فروش از لحاظ ارائه راهكار فني و جزئيات اجرايي، نظارت و آموزش و معرفي مجري ذيصلاح، كارفرمايان را براي تبديل پانل به ساختمان يا المان ساختماني ايده آل ياري خواهد نمود. بديهي است سازه هاي پانلي (اعم از ديوار، سقف و يا ساختمان پانلي كامل) درصورت ارائه نقشه مناسب و منطبق بر الزامات فني پانل (از مرحله طرح معماري و رعايت اصول سازه هاي با ديوار باربر، ارائه جزئيات تلاقيهاي آيتمهاي سازه و تاسيساتي با پانل تا تهيه جزئيات اجرايي) و اجراي مناسب (انتخاب مصالح استاندارد، بتن با رده مقاومتي و كارآيي مطلوب و در اختيار داشتن ابزار مناسب و كافي براي رسيدن به سازه يا الماني در حد تولرانسهاي مجاز)، سازه يا ساختمان ايده آلي را تشكيل خواهند داد كه اين امر تنها با همكاري چند جانبه شركت توليد كننده با مشاورين و پيمانكاران قوي و ذيصلاح ميسر خواهد بود.بديهي است اجراي درست پانل يا سازه پانلي بدون دانستن جزئيات اجراي بازشوها، نحوه مهار، جزئيات نازك‌كاري مناسب نحوه عبور لوله ها و مسيرهاي تاسيساتي بزرگ و امثالهم ميسر نمي‌باشد.

خلاصه ملاحظات اجرايي و جزئيات ساخت و نصب سيستم هاي پانلي

 

 

خلاصه اجرايي وجزئيات ساخت سيستم پانلي

در محصولات PBPANEL نيازي به ميلگرد اتصال درز قائم دو پانل مجاور نمي باشد و به جاي آن بايد از تسمه پرس شونده (پنوماتيك) با مقاومت بالا استفاده نمود. بسته به مقاومت تسمه ها فاصله قائم بين 30 الي 40 سانتيمتر بين آنها، كفايت مي نمايد.در ميلگرد هاي كاشتني كف و سقف در حالت غير باربر فاصله 40 سانتي متر كفايت مي نمايد.

1-      آرماتور انتظار پي يا سقف پس از نصب پانل بايد بين دو شبكه جوش شده و چسبيده به آنها قرار گيرد و شاقول باشد .

2-      اولين ديوار پانلي درمنتهي اليه گوشه يك ديوارخارجي نصب و شاقول شده ومبناي نصب ديوارهاي هم راستا و عمودبرخود مي باشد.

3-   در محل اتصال دو ديوار عمود بر هم ميلگرد هاي اتصالU شكل درمحل تقاطع بايد طوري چسبيده و عمود بر هم قرار گيرند كه خاموت بسته تشكيل دهند. (در حالت غير باربر يا عدم نياز به شناژ قائم، مش وصله L شكل كفايت مي نمايد)

4-      ميلگرد هاي اتصال بين شبكه جوش شده و هسته عايق قرار گرفته و به شبكه جوش شده متصل مي شوند. در صورت عدم كفايــت پوشش پشت ميلگرد ها بايستي با دمنده حرارتي پوشش لازم تأمين گردد.

 5-      تارو پود پانل مجاور بايد يكي در ميان از داخل هم عبور كرده تا حداكثر ضخامت بتن پوشش بدست آيد.

 6-      در محل اتصال پانل هاي ديواري با شالوده بايد 50 ميل از هسته عايق برداشته شود .

 7-      مهار موقت پانل ديوار به فاصله 80 تا 100 سانتيمتر از بالا و حداكثر هر 3 متر با اعضاي مهاري دايره اي اريب، با زاويه نسبت به افق زير 45 درجه، تأمين مي‌گردد .

 8-      دوربازشوها مش يو شكل با دو خم 90 درجه ( سه وجه ) نصب شود. در انتهاي آزاد ديوارها نيز از اين مش استفاده مي شود

9-      چارچوب درو پنجره پيش از بتن پاشي همزمان با نصب پانل در محل خود نصب و شاقول مي شود .

 

 10-   پس از نصب پانل شمشه در فواصل 1 تا 2 متر بصورت عمودي موقتاٌ نصب مي شود طوري كه لبه بيروني شمشه معادل لبه خارجي بتن پاشيده باشد و اين شمشه هاي موقت پس از شمشه كشي سطح بتن تازه برداشته مي شود . در صورت استفاده از شمشه موقت افقي بايد زمان برداشتن آن از بتن تازه رعايت گردد. 11-   ترجيح بر اجراي تأسيسات مكانيكي روكار مي باشد و در صورت تو كار بودن بايد لوله پليمري بكار رود. لوله برق توكار پوليكا و در موارد خاص لوله خرطومي فشار قوي مي باشد . مسير عبور تأسيسات با اسپري نشان گذاري و با دمنده ذوب و غلاف لوله را از شيار عبور مي دهند . پوشش بتني پشت شبكه در محل عبور لوله رعايت گردد . لوله آبگرم بايد 2 سانتي متر دورش با بتن احاطه گردد . نقشه چون ساخت تأسيساتي براي حل مشكلات احتمالي شامل نمايش محل و مسير عبور تأسيسات بايد تهيه شود .  12-   رواداري هاي مجازدركل  طول   <5mm/3m <20 mm      انحراف از امتداد قائم در لبه و سطح ديوار و نبش و كنج دركل  طول mm    < 5mm/6m <10     گوشه نمايان ديوار ـ درزكنترل - خطوط برجسته و مهم دركل طول  <10mm/6m  or each span<20mm  زير دال سقف و تير قبل از برداشت حايل انحراف از سطوح و ترازهاي مشخص شده درنقشهدر كل طول  mm  <2.5mm/6<10   نعل درگاه ، زيرسري، جان پناه نمايان، شيار افقي و مهم در كل طول  mm 10m <20  = <        در هر دهانه يا شش متر طول ، انحراف ديوار از موقعيت خود در پلان ±6mm                        اندازه و موقعيت بازشو كف و ديوار و غلاف از -1mm تا +5mm        ضخامت دال و ديوار از -12mmتا +50mm     اندازه در پلان شالوده 2% B < 50 mm      

 خروج ازمركزيت در امتداد طولي تا 5% كاهش نسبت به اندازه تعيين شده ضخامت پي

 

 1-      نصب پانل سقف (مدل بدون ناوداني) قبل از اتمام بتن پاشي ديوار انجام گردد. خيز منفي 1/200 رعايت گردد. فاصله حداكثر شمع ها در طول تيرچه هاي بين پانل سقف0/1متر مي باشد و شمع ها به تخته بنايي زير سقف يا قالبهاي فلزي تكيه مي نمايند. (عرض cm 25) 2-      ميلگرد تحتاني تيرچه بتني از هر دو طرف آزاد امتداد داشته و حداقل 8 سانتي متر روي پانل قرار مي‌گيرد. 3-      اجراي سقف تيرچه بلوك بتني قبل از اتمام بتن پاشي ديوارها صورت گيرد . بتن ريزي سقف و شنا‍ژ افقي و نشيمن تيرچه همــــزمان مي باشد. سقفهاي PBPANEL به لحاظ سازه اي نياز به شاتكريت از زير ندارند.  بتن پاشي 1-      فشار كمپرسور بتن پاش در سر نازل 5-8 اتمسفر مي باشد  استفاده از بتن سبك در پانل باربر مجاز نمي باشد

2-      در ساخت بتن ، روش پيمانه وزني اكيدا توصيه مي گردد . در صورت پيمانه كردن مصالح به صورت حجمي ، چگالي حجمي روزانه حتما بايد كنترل شود .طرح اختلاط پيشنهادي بايستي حتماٌ نمونه گيري و مورد آزمايش مقاومت فشاري قرار گيرد

3-      كاهش ضخامت بتن پاي ديوار براي نصب قرنيز مجاز نيست . ساخت دستي بتن مجاز نيست و بايد همزن خودكار بكار رود .

 4-      سطح پانل قبل از بتن پاشي با آب شسته و مرطوب شده ولي از جمع شدن آب روي پانل جلوگيري مي شود . 

5-      از انباشت مصالح برگشتي در پاي ديوار جلوگيري شود و استفاده از آنها در ديوار باربر مجاز نيست ( در حالت ديوار غير باربر نيز شرايطي دارد )

6-      درصد بازگشت مصالح در ديوار قائم يا شيبدار 10%-5% مي باشد . در صورت تجاوز از اين درصدها طرح اختلاط ، دستگاه پاشش يا عملكرد اپراتور بايد بررسي مجدد گردد .

 7-      توصيه مي شود كل ضخامت ديوار پانلي در يك مرحله بتن پاشي شود . بتن پاشي از پائين به سمت بالا صورت گيرد ، در بتن پاشي چند مرحله اي بتن اجرا شده بايد به گيرش اوليه خود برسد، مصالح شل و ناهموار و بازگشتي جاروب شده خراشيده شــده و زدوده شود . سطح كار بايد چكش زده شود تا مناطق پوك و حفره ها حذف گردد . سطح مذكور با جريان سريع آب ـ هوا ( خروجي نازل ) تميز گردد.

 8-      كارآئي بتن پاشيده  اسلامپ 40-85 مي باشد اسلامپ كمتر اتلاف مصالح واسلامپ بيشتر، ريزش آنها و روان شدن روي سطح را موجب مي گردد .

9-      براي ساخت بتن، بتن ريزي، بتن پاشي و عمل آوري و پرداخت آن بايد آيين نامه بتن ايران و مبحث نهم مقررات ملي ساختماني كاملاً رعايت گردند

10-   براي جلوگيري از گلوله شدن و انباشتگي ، نازل عمود بر سطح ديوار، حركت يكنواخت روي مسير بيضوي يا مـدورcm50*15 انجام مي گردد.

11-   در موقعيت هاي خاص حداكثر زاويه بين دهانه نازل و سطح كار 45 درجه مي باشد تا چين خوردگي و بافت موجي و سطح ناهموار بوجود نيايد.

 12-   بتن پاشي نبايد به كنج ختم شود و در كنجها پاشش در راستاي نيمساز كنج انجام مي گردد .

 13-   قبل از گيرش نهائي بتن پاشيده سطح آن بايد بوسيله مناسبي پرداخت و هموار گردد . شمشه كشي نبايد باعث تغيير بافت بتن گردد . برداشتن شمشه موقت پس از گيرش اوليه قبل از گيرش نهائي و بلافاصله پركردن سطوح خالي با بتن مشابه انجام شود.

 14-   شرايط ويژه محيطي : دماي مصالح در حين ساخت بتن پاشي 32 درجه حداكثر و 5 درجه حداقل مي‌باشد. در سطوح يخ زده و باد و بارش شديد بتن پاشي و بتن ريزي مجاز نيست .

15-   جهت تأمين يكنواختي و مشخصات استاندارد بتن، استفاده از نوارهاي ملات دستي براي حركت شمشه مجاز نبوده و كروم بندي صرفاً بايد با پروفيل انجام گردد

.  خلاصه اي از نشريه 385 پانلهاي غير باربر – موارد ويژه 1

1-پانل غير باربر بايد تحمل وزن خود، وزن قطعات الحاقي ، بار جانبي زلزله بعنوان قطعه الحاقي، باد در ديوار خارجي و بار غير متعارف احتمالي ( ضربه ) را داشته باشد .

 2-      استفاده از مفتول نمره 2 براي پانل غير باربر مجاز است. پانل غير باربر بايد بگونه اي كه تأثيري بر عملــــكرد لرزه اي سازه نداشته باشد به آن وصل شود.

3-      اتصال به سازه فلزي – روش پاندولي : ميلگرد متصل به تير فوقاني يا دال سقف با قابليت باربري جانبي قطعه الحاقي و مهار شده به كف باشد

. 4-      اتصال به سازه بتني : توصيه:  اتصال بايد قبل از بتن ريزي تعبيه شود . براي سازه موجود : روش پاندولي يا جانبي با كاشت ميلگرد كه به سازه اصلي آسيب نزده و با مشخصات مكانيكي چسب طول گيرداري تأمين شود.

 5-      بتن پاشي: استفاده از مصالح بازگشتي به شرط عدم گيرش اوليه سيمان و افزودن مصالح مناسب مجاز است. مقاومت لازم براي بتن در حالت غيرباربر حداقل 12 مگا پاسكال مي باشد و بتن سبك مجاز است.

 6-      مشخصات ديوار پيراموني طبق مبحث 18 و 19 مقررات ملي ساختماني ايران است .-          استاندارد M2- در صورت استفاده از اتصال مكانيكي داراي مقاومتي بالاتر از نقطه جوشها، نيازي به اتصال پانلهاي مجاور در يك صفحه با ميلگرد نمي باشد. (استفاده از بستهاي پرسي با مقاومت كافي)   سازه پانلي سختي متغير

 

1-      نسبت سطح مقطع ديوارهاي طبقه زير به بالا ( بدون ديوار روي بازشو ) حداقل 70% مي باشد- در مقاطع حذف پانل از قاب سازه اي با شكل پذيري زياد استفاده مي شــود و ستونهاي ادامه يافته به اندازه  H/3‌طبقه بالا كنار پانلها و در تراز طبقه زير پانل L/4 تير به صورت ماهيچه اي به ستون وصل مي گردند.

 آئين نامه پيشنهادي ساختمانهاي مركب از صفحات ساندويچي 3D‌ اندازه اسمي بزرگترين سنگدانه نبايد از هيچيك از مقادير زير بيشتر باشد : الف – 1/5 كوچكترين بعد داخلي قطعه  ب -  1/3  ضخامت پانل      پ – 3/4  حداقل فاصله آزاد بين ميلگردها  

ت  - 3/4  ضخامت پوشش روي ميلگرد ( اندازه كوچكترين الكي كه حداكثر 10% وزني سنگدانه روي آن باقي بماند ، اندازه اسمي سنگدانه ناميده مي شود )

 مشخصات كلي سنگدانه براي بتن پاشيدني دت 203 و دت 201 بزرگترين اندازه اسمي نبايد از مقادير ريز بيشتر شود :

الف ـ1/5 ضخامت بتن

ب ) 3/4  حداقل فاصله آزاد بين شبكه جوش شده تا لايه عايق

تبصره ـ

دانه بندي شماره 2 جدول 1-2   ACI506-R-90استفاده از مصالح گرد گوشه با درصد دانه سوزني و پولكي حداكثر 10% درشت دانه توصيه مي شود طرح اختلاط: نسبت وزني آب به سيمان 0.4 تا 55 .0 و عيار سيمان بتن پاشي حداقل 350Kg/m3 و حداكثر500  مي باشد . روش اجراي بتن پاششي در اين ساختار نوع تر مي باشد . اسلامپ 40 الي 100 بـــــراي پمپ پذيري مناسب است.اجراي 10 ميلي متر پوشش بتني كاور جمعاٌ 20 ميل پشت آرماتور انتظار كه حتماٌ S400 مي باشد و تا كف شالوده ادامه دارد و دو شاخه آن بايد بيرون باشد در محل بازشو بايد 20 ميلي متر  بتن اطراف تقويت رعايت شود. فاصله بهينه نازل تا سطح 50 تا 80 سانتي متر مي باشد.فاصله بيشتر منجر به مقاومت و تراكم كمتر و مصالح برگشتي بيشتر ميگردد. فاصله كمتر باعث تراكم كمتر و اصابت مصالح برگشت بيشتر مي گردد.اگر بتن روي شبكه چسبيد نازل دور يا سرعت كم است. بتن بايد پشت شبكه تدريجا جمع شود. بتن ديــوار از پائين به بالا تا 60-80 سانتي متري سقف به پائين – سپس از كنج ديوار و سقف به پائين پاشيده مي شود .

 

سبك سازي و عايق كاري

علاوه بر مطالبي كه راجع به PBPANEL با برش سينوسي ارائه گرديد. (كاهش حدود 50% از بتن مصرفي تشكيل دهنده ديوار، كه منجر به كاهش وزن ساختمان ميگردد) از آنجا كه در ديوار پيراموني وديوار بين فضاي داخلي ساختمانها با فضاهاي كنترل نشده (مثل نماي اصلي، درز انقطاع، پاسيو، آسانسور، پله .........) همواره پوشش خارجي روي ديوار، ملات يا دوغاب ماسه سيمان مي باشد (جهت اجراي نماهاي سنگي، آجري يا سيماني) غالباً جمع اوزان نما= ماسه سيمان+ هسته (جنس خود ديوار اجرا شده) در قياس با حالت پانلي سينوسي كه جمع اوزان برابر است با مجموعاً معادل 5/2 سانتيمتر ماسه سيمان طرفين به علاوه هسته عايق (باوزن ناچيز PBPANEL در حد 4 كيلوگرم- قابل صرفنظر در محاسبات سازه اي)، به مراتب بالاتر بوده و لذا استفاده از PBPANEL سينوسي تاثير به سزايي در سبكسازي بنا، كاهش اثر زلزله و اقتصادي شدن طرح سازه (سبكي ستون، تير، بادبند، فونداسيون و......................) دارد.

در فضاهاي داخلي مانند ديوارهاي حمام، سرويس بهداشتي، آشپزخانه، انباري و پاركينگ (فضاهاي خيس) نيز كه پوشش روي ديوار جهت نصب كاشي يا سطوح تمام شده رايج، بايد از جنس ملات سيمان باشد، از آنجا كه اين ملات در حالت شاتكريت نيز وجود خواهد داشت با استفاده از PBPANEL وزن هسته ديوار به صفر نزديك شده كه در سبك سازي نقش بسزايي ايفاد خواهد نمود.

1-      چشمه مش: چشمه مش هاي توليدي (فاصله تارها و پودهاي شبكه مفتول)، درمورد پانلهاي PBPANEL داراي 3 مدل به شرح زير مي باشند:

مش با چشمه 8×8 سانتي متر مطابق با مهر استاندارد براي ديوارهاي غير باربر

مش با چشمه 5/6×5/7 سانتي متر مطابق با استاندارد M2 ايتاليا

 مش با چشمه 5×5 سانتي متر مطابق با مشخصات فهرست بهاء معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي در مورد پانلهاي توليد شده با ميلگرد (به قطر 5 ميلمتر) چشمه مش بسته به محاسبات سازه اي قابل سفارش مي‌باشد.در كليه محصولات PBPANEL علاوه بر مفتولهاي عمومي تشكيل دهنده مش، 6 عدد مفتول تقويتي در محل اتصال كانكتور به مش تعبيه گرديده كه علاوه بر ايجاد اورلپ چپ و راست اتصال بين دو پانل مجاور هم، با ايجاد تراكم ميلگرد در لايه شاتكريت، سختي ديوار را افزايش مي دهند.

 

اثر ميانقاب

 

ديوارهاي غيرباربري كه در صفحات قائم فرضي اي اجرا شده كه اضلاع آنرا تير و ستون هاي سازه تشكيل داده اند، در صورتيكه مانع حركت جانبي سازه در حين وقوع زلزله باشند، با كاهش زمان تناوب سازه، منجر به افزايش ضريب بازتاب طرح و بالنتيجه بالا رفتن مقدار برش پايه نيروي زلزله ميگردند.مطابق آيين نامه زلزله ايران (استاندارد 2800) اين اثر موسوم به اثرميانقابي، باعث افزايش نيروي زلزله جذب شده در ساختمان (نسبت به فرضيات محاسباتي و نحوه اجراي ساختمان) گرديده كه تاثير مخربي را در بر خواهد داشت. (مرجع مذكور كاهش 20% ميزان پريود به دست آمده از فرمول تجربي را براي درنظر گرفتن اين اثر لازم دانسته است.)با توجه به داشتن خط مجانب افقي براي ضريب بازتاب طرح در مقادير پايين (محدود كردن حداكثر ضريب B براي ساختمانهاي كوتاه يا ساختمان هاي ميان مرتبه با سختي جانبي بالا- ناشي از به كارگيري بادبند يا ديوار برشي كافي-) عملاً اثر ميانقابي فقط در ساختمانهاي بلند مرتبة داراي شكل پذيري يا نرمي بالا، عملكرد نامطلوبي خواهد داشت. (افزايش نيروي زلزله طبق فرمول تجربي)

توصيه هاي ارائه شده در مراجع موجود براي حذف و كاهش اين اثر مخرب عبارتند از:

1-      اتصال ضعيف و حداقلي (صرفاً براي حفظ نازك كاري و تامين حس بهره برداري مطلوب) در دو گوشه انتهايي ديوار (خط تماس اضلاع قائم ديوار و ستونهاي ابتدا و انتهاي آن)

2-      اجراي ناقص شاتكريت بتني در دو لبه قائم ابتدا و انتهاي ديوار و جايگزيني آن با مصالح ترد به عرضي معادل تغيير مكان نسبي مورد انتظار در طبقه (Drift)

3-      اجراي پارتيشنها در داخل ريلهاي ناوداني شكل براي ايجاد امكان لغزش در حين زلزله (تعبيه رانر)

 4-      استفاده از الماني كه ضمن تامين مقاومتهاي لازم براي عملكرد ديوار غير سازه اي (قابليت تحمل نيروهاي ثقلي وارده وزن قطعات الحاقي (مانند كابينت، اسپليت يونيت، پكيج و آبگرمكن، تابلو و چارچوبهاي پنجره و درب)، در برابر بارهاي عمود بر صفحه خود نيز از مقاومت كافي برخودار باشد. (مانند بارهاي باد، ضربه، باز و بسته شدن بازشوها و نيروي زلزله قطعه الحاقي) و در عين حال در جهت طولي داخل صفحه ديوار (نيروي افقي) از خود مقاومتي نشان ندهد.

 اين امر با استفاده از كاهش ضخامت بتن پاششي به حداقل ميزان خود، در حد فاصل ستونكهاي قائم متوالي (بين مفتولهاي قائم-تار- احاطه شده در بتن) در نقاط برآمدگي سطح محدب ورقه پلي استايرن، به نحو مطلوبي تامين مي گردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |