کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان

نمونه مکاتبه ناظر با مجری یا کارفرما در کارگاه ساختمانی (نمونه5)چک لیست اجرای سقف کامپوزیت


صورتجلسه اجرای سقف (قالبندی-آرماتوربندی)

کارفرما:.....................

پیمانکار:.....................

محل پروژه:...............

پیمانکار محترم : باسلام/بدینوسیله به اطلاع میرساند عملیات اجرای سقف درصورت تایید نهایی مهندسین مجری و ناظر قابل اجرا میباشد.*** حداقل سه روز قبل از هرگونه آرماتوربندی وبتن ریزی سقف ،میبایست به مجری ذیصلاح وناظراطلاع رسانی شود.

ردیف

مراحل کنترل عملیات قالبندی سقف

نتیجه

 

شرح نواقص

قبول

رد

1

نوع قالب

 

 

 

2

وضعیت پایداری قالب

 

 

 

3

تمیزی داخل قالب

 

 

 

4

وضعیت داخلی قالب ها

 

 

 

5

اجرای شمع بندی زیر تیرهای فرعی

 

 

 

6

قالب دورسقف

 

 

 

***مربوط به قالبندی سقف  .................... میباشد

 

     قالبندی سقف قابل قبول است             قالبندی سقف قابل قبول نیست

 

ردیف

مراحل کنترل عملیات آرماتوربندی سقف

 

نتیجه

 

شرح نواقص

قبول

رد

1

وضع ظاهری آرماتورها

 

 

 

 

آرماتوربندی سقف

 

 

 

2

رعایت طول اورلب

 

 

 

3

رعایت فواصل آرماتوربندی

 

 

 

3

آرماتور اتصال سقف به دیواربرشی

 

 

 

4

رعایت پوشش بتن سقف

 

 

 

5

وضعیت برشگیرهای سقف

 

 

 

***مربوط به آرماتوربندی سقف  .................... میباشد

     آرماتوربندی سقف قابل قبول است        آرماتوربندی سقف قابل قبول نیست

 

***تذکر:

*رعایت موارد ایمنی در حین اجرای سقف وغیره الزامی است وپیمانکار مربوطه مسئول وقوع هرگونه حادثه درکارگاه ساختمانی مذکورمیباشد.

 

*مسئولیت انجام اقدامات لازم جهت حفاظت-نگهداری ونیز عمل آوری بتن دیواربرشی وسقف با معمارو پیمانکار محترم بوده ولازم است هرگونه بتن ریزی منطبق برشرایط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (بتن ریزی در هوای سرد)باشد.

 

معمار/پیمانکار مجری سقف                                      مجری/  نماینده مجری                                                          ناظرسازه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدفرشیدغزنینی هاشمی  |